Propozycje co do wysokości wynagrodzenia

 
 

Suma kar umownych ze wszystkich tytułów jednocześnie, z wyjątkiem kar za zwłokę w usunięciu wad, nie może przekraczać 5% wynagrodzenia za przedmiot odbioru.

Strony mogą nie dochodzić kary umownej, jeżeli nie przekracza ona 10 tys. złotych. Poszkodowany jest obowiązany dochodzić odszkodowania, jeżeli przewyższa ono wysokość zastrzeżonej kary. Wynagrodzenie wykonawców ustala się w formie ryczałtu z wyjątkiem wynagrodzenia za:

- budowle ziemne i wodno-inżynieryjne (z wyjątkiem drenowanych) oraz roboty stanu zerowego budynków zagłębionych więcej niż o 1 kondygnację,

- obiekty doświadczalne i prototypowe, za roboty adaptacyjne, modernizacyjne, remontowe, budowlane roboty konserwatorskie i wiertniczo-studniarskie, które ustala się na podstawie cen jednostkowych i obmiaru wykonanych robót, chyba że strony umówią się o wynagrodzenie ryczałtowe.

Propozycje co do wysokości wynagrodzenia przedstawia zwykle zamawiający. Jako propozycję wynagrodzenia traktuje się również przesłanie wykonawcy przez zamawiającego kosztorysu. Wykonawca może z własnej inicjatywy wykonać zlecone roboty inaczej niż to przewiduje projekt dostarczony przez zamawiającego albo zastosować inne materiały lub konstrukcję niż określone w projekcie lub w kosztorysie, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość oraz wartość obiektu, przedłużenie wykonania oraz zwiększone wynagrodzenie wykonawcy i kosztów eksploatacji obiektu. O zamierzonych zmianach wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego i kierującą jednostkę projektowania oraz ewentualnie inwestora. W powyższym wypadku wykonawca otrzymuje wynagrodzenie ustalone w umowie, z tym że 20% zysku, stanowiącego różnicę między tym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem, jakie przysługiwałoby za wykonanie obiektu na warunkach poprzednio określonych, przekazuje inwestorowi.

Zamawiający, który opóźnia się z wykonaniem swoich zobowiązań, jest obowiązany ponieść koszty przyspieszenia umownego czasu wykonania, a ewentualnie na żądanie wykonawcy odpowiednio przedłużyć termin wykonania inwestycji oraz ponieść koszty z tego tytułu. Termin wykonania inwestycji, wynikający z decyzji uprawnionego organu wiążącego obie strony, nie może być wydłużony bez uprzedniej zmiany tej decyzji.

Zamawiający może odstąpić od umowy w wypadkach gospodarczo uzasadnionych. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli inwestycja nie zostanie uwzględniona w jego portfelu zleceń oraz jeżeli z winy zamawiającego nie może realizować inwestycji przez okres co najmniej trzech miesięcy.