BILANSOWANIE I ROZDZIAŁ ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

 
 

Jak już podkreślano, w systemie planowania i realizacji inwestycji budowlanych istotne i podstawowe znaczenie ma m. in. zasada koncentracji nakładów inwestycyjnych w czasie i przestrzeni oraz na najważniejsze zadania inwestycji, na inwestycje szczególnie ważne dla gospodarki narodowej. Realizacja tej zasady wymaga przede wszystkim ograniczenia liczby jednocześ-

Odstępujący od umowy jest obowiązany wynagrodzić drugiej stronie spowodowane tym straty, chyba źe odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które strona ta odpowiada. nie realizowanych inwestycji oraz takiego podziału nakładów na poszczególne lata, który najpełniej prowadzi do zmniejszenia rozmiarów zamrożenia nakładów w niezakończonym budownictwie oraz pozwala na jak najszybsze oddanie do użytku obiektów mających szczególne znaczenie z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb społecznych i gospodarczych.

Pomocnym narzędziem w tym zakresie jest m.in. instytucja bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych. Stanowi ono integralny składnik w systemie planowania gospodarczego i jest szczególnie wykorzystywane przy opracowywaniu planu inwestycyjnego i budownictwa, na wszystkich szczeblach planowania gospodarczego.

Przez bilansowanie robót budowlano-montażowych rozumie się równoważenie zapotrzebowania na te roboty z możliwościami wykonawczymi przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Jest to problem o dużym znaczeniu zważywszy, że zadaniem przedsiębiorstw budowlanych jest zapewnienie realizacji decyzji planu inwestycyjnego. Stąd zarówno wielkość popytu na roboty budowlano-montażowe, jego struktura oraz rozmieszczenie przestrzenne są w jakiejś mierze dane i nie mogą być zbyt dowolnie kształtowane. Z drugiej strony zdolność produkcyjna przedsiębiorstw budowlanych jest w pewnym stopniu zdeterminowana przez podaż czynników produkcji, a zwłaszcza czynnika ludzkiego. Wynika to przede wszystkim ze specyficznych cech produkcji budowlanej.