Bilansowanie robót budowlano-montażowych

 
 

Pracami w zakresie bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych kieruje minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z właściwymi ministrami i wojewodami (prezydentami miast), który w poszczególnych regionach kraju działa przez zjednoczenia wiodące w regionalnej i ogólnokrajowej koordynacji branżowej budownictwa.

Bilansowanie robót budowlano-montażowych może być prowadzone przez poszczególne przedsiębiorstwa, które na tej podstawie mogą układać swoje stosunki ze swoimi zleceniodawcami. W takiej sytuacji bilanse na szczeblu zjednoczenia, regionu, resortu oraz ogólnokrajowym stanowią sumę jednostkowych bilansów przedsiębiorstw.

Jednakże takie rozwiązanie możliwe jest tylko wtedy, gdy zdolność produkcyjna poszczególnych przedsiębiorstw lub rejonu kraju jest większa od zapotrzebowania na roboty budowlano-montażowe.

Inaczej rzecz wygląda, gdy moc przerobowa działających na danym terenie przedsiębiorstw budowlanych jest niższa od zapotrzebowania na roboty budowlano-montażowe, a taka sytuacja występuje w Polsce jeszcze w dość szerokim zakresie. Wtedy mogą rodzić się tendencje do przyjmowania przez przedsiębiorstwa do realizacji robót, które z ich punktu widzenia są najbardziej wygodne i najlepiej opłacalne. W takiej sytuacji część inwestycji, najczęściej bardziej skomplikowanych, ale ważnych z szerszego punktu widzenia, gospodarki narodowej nie mogłaby znaleźć wykonawców, co oczywiście musi pociągnąć za sobą niekorzystne zjawiska ogólnogospodarcze. .