POTRZEBY LUDZKIE I ICH ZASPOKAJANIE

 
 

Spośród istot żywych człowiek ma najszersze i najbardziej zróżnicowane potrzeby. Obejmują one nie tylko żywność, odzież czy mieszkanie, ale także wymogi w zakresie ochrony zdrowia, nauki, wychowania dzieci, rozrywki itp.

Potrzeby człowieka zależą od warunków, w jakich żyje, czyli od szczebla rozwoju danego społeczeństwa. Dąży on przy tym do coraz pełniejszego zaspokajania swoich potrzeb i to zarówno materialnych, jak i kulturalnych. Realizacja postulatów społeczeństwa w tym zakresie następuje wraz z rozwojem gospodarczym danego kraju.

Przedmioty materialne służące do zaspokojenia potrzeb człowieka nazywamy dobrami. Dobra są to fizyczne przedmioty pracy ludzkiej posiadające wartość użytkową, np. chleb, odzież, meble, węgiel, szkoły, szpitale, autobusy, książki. Niektóre dobra dostarczane są przez przyrodę w postaci przystosowanej do bezpośredniego zaspokojenia potrzeb, np. powietrze. Są to tzw. dobra wolne. Jednakże na ogół dobra służące zaspokojeniu potrzeb ludzkich są wynikiem pracy człowieka, który pracą swą oddziałuje na przyrodę, przystosowując jej zasoby i siły do swoich potrzeb. Tę ludzką działalność określa się mianem produkcji, a otrzymywane w wyniku tej działalności dobra - produktami.

Środki materialne służące zaspokojeniu potrzeb dzieli się na dobra produkcyjne i dobra konsumpcyjne. Pierwsze nie służą bezpośrednio zaspokojeniu potrzeb ludzkich. Są one jednak niezbędne do produkcji dóbr konsumpcyjnych. W procesie produkcji człowiek posługuje się bowiem rozmaitymi materialnymi przedmiotami, nazywanymi środkami produkcji.