System planowania i zarządzania gospodarczego

 
 

Podstawowe narzędzia do kierowania gospodarką narodową zawiera system planowania i zarządzania gospodarczego. Układem działającym lub jednostką organizacyjną nazywać będziemy każdy 'podmiot działający, który jest uporządkowany zbiorem ludzi i rzeczy, przygotowanym do określonego rodzaju działania.

Decentralizacja zachodzi wtedy, gdy prawo do pobierania decyzji posiadają również niższe ogniwa. W sytuacji gdy prawo do podejmowania decyzji ma tylko najwyższa instancja (szczebel zarządzania pierwszej rangi) wtedy zachodzi pełna centralizacja. Inaczej mówiąc, przez centralizację rozumie się 2miany organizacyjne idące w kierunku coraz pełniejszego uzależnienia działań wykonawców od wskazań organu centralnego (najwyższej instancji). Jednakże koniecznym warunkiem uzależniającym możliwość zniesienia pewnych decyzji na niższe szczeble zarządzania jest skonstruowanie w niższych ogniwach takiego systemu podrzędnych celów i zadań cząstkowych oraz bodźców skłaniających do osiągnięcia tych celów, aby rezultat działania samodzielnego niższych ogniw odpowiadał celowi centrali. darczego rozwoju kraju (NPSG), Obejmuje on zespól różnorodnych decyzji gospodarczych i wytycznych dotyczących m.in.:

- podstawowych kierunków, proporcji oraz tempa rozwoju gospodarki narodowej i jej struktury,

- podziału zasobów produkcyjnych między poszczególne dziedziny gospodarki narodowej oraz regiony gospodarcze kraju, zgodnie z zasadą planowego i proporcjonalnego rozwoju kraju,

- sposobu jak najefektywniejszego wykorzystania zasobów produkcyjnych i siły roboczej zgodnie z interesem społeczeństwa.

NPSG jest zarazem formą więzi ekonomicznej poszczególnych jednostek gospodarczych, na które podzielona jest gospodarka narodowa.