Elementy ekoriomiki i organizacji przedsiębiorstwa budowlanego

 
 

Ekonomika przedsiębiorstwa budowlanego wchodzi w skład ekonomiki budownictwa , która jest jedną z ekonomik szczegółowych (obok ekonomiki przemysłu, transportu, handlu itd.). Stanowią one gałęzie nauk ekonomicznych. Podstawą wszystkich nauk ekonomicznych jest ekonomia polit3rczna. Rozpoznaje ona prawidłowości w zakresie społecznych praw rządzących produkcją i podziałem-materialnych środków zaspokajania potrzeb ludzkich, które ucieleśniają się w ekonomikach szczegółowych: następuje w nich transmisja (przekładnia) teorii do praktyki. Następuje konkretyzacja wniosków oraz sposobów realizacji tak, aby mogły one stanowić podstawę decyzji na niższych szczeblach gospodarowania.

Ekonomiki szczegółowe obejmują w zasadzie problematykę ekonomiczną występującą w przedsiębiorstwach danej gałęzi. To Ekonomika budownictwa zajmuje się ogólnymi procesami ekonomicznymi występującymi w dziale „budownictwo” i obejmuje - oprócz jednostek wykonujących roboty budowlano-montażowe - również inne jednostki współdziałające w procesie inwestycyjnym, np. jednostki projektowania, jednostki geologiczno-poszukiwawcze, jednostki nadzoru itp. też ekonomika przedsiębiorstwa budowlanego zajmuje się badaniem warunków sprawnego działania oraz ustalaniem kierunków zwiększenia sprawności i efektywmości działania jednostek, których podstawowym przedmiotem działania jest produkcja budowlana i związane z tym usługi. Ekonomika przedsiębiorstwa budowlanego obejmuje zatem takie zagadnienia jak: struktura organizacyjna i metody zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, zatrudnienie i systemy płac, materialne zasoby produkcyjne, produkcja, postęp techniczny, koszty produkcji -i jej sprzedaż, wyniki i gospodarka finansowa.