Elementy ekoriomiki i organizacji przedsiębiorstwa budowlanego cz. II

 
 

Funkcje przedsiębiorstwa budowlanego związane są głównie z realizacją inwestycji. Toteż zasadnicza .część procesu produkcyjnego odbywa się na placu budowy. Tam też wydatkuje się podstawową część pracy żywej (ludzkiej) i uprzedmiotowionej: zużywa się sprzęt, środki transportu, materiały, różnego rodzaju usługi itp. Nakłady te stanowią podstawową masę kosztów produkcji przedsiębiorstwa budowlanego.

W produkcji budowlanej, podobnie jak w innych dziedzinach działalności gospodarczej, kierujemy się zasadą gospodarności. Wymaga ona osiągania przy danym nakładzie środków maksymalnego stopnia realizacji celu, albo odwrotnie, osiągania danego stopnia realizacji celu przy użyciu minimalnego nakładu środków. W działalności przedsiębiorstwa budowlanego oznacza to potrzebę takiego zorganizowania i przeprowadzenia robót budowlanych i montażowych, aby możliwie jak najbardziej skrócić okres ich realizacji, z czym wiąże się możliwość szybszego ukończenia inwestycji i oddania jej do użytku (eksploatacji) - przy możliwie najmniejszych nakładach.

Realizacja powyższej zasady wymaga przeprowadzenia oceny różnych możliwości i sposobów użycia będących w dyspozycji przedsiębiorstwa czynników produkcji (pracy żywej i środków produkcji) i dokonania wyboru rozwiązania najbardziej racjonalnego. Wiadomo przy tym, że stopień jego efektywności zależy przede wszystkim od technologii i organizacji procesu produkcyjnego. Stąd też ekonomika przedsiębiorstwa, zajmująca się w zasadzie stroną ekonomiczną procesu produkcyjnego, jest ściśle związana ze stroną techniczną tego procesu i jego organizacją.