ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA

 
 

Przez organizację układu działającego rozumie się stan określonych sił ludzkich i środków rzeczowych przygotowanych do określonego działania. Wymaga to zastosowania m.in. odpowiedniej struktury organizacyjnej zapewniającej sprawność oraz warunki racjonalnego (efektywnego) działania układu (organizacja stanowi jedną z podstawowych funkcji zarządzania). W tym celu trzeba przede wszystkim:

- podzielić układ (całość) na podukłady, nazywane też częściami bądź elementami działającymi,

- opracować system łączenia działalności poszczególnych podukładów w sposób, który najpełniej sprzyja sprawnemu i racjonalnemu działaniu całości.

Uwzględnić przy tym należy m.in. problematykę przepływów (nośników) informacji między elementami składowymi układu. Każdy bowiem szczebel zarządzania wymaga dopływu określonych informacji, przez które rozumie się przekazaną przez nadawcę treść zawierającą opis zjawisk, ilustrację liczbową, dane statystyczne, polecenie itp.

Formalnym wyrazem organizacji jest statut, regulaminy oraz schematy organizacyjne , w których określa się zarówno strukturę organizacyjną (podział układu na podukłady, komórki, jak i zakres działania oraz zasady postępowania wewnątrz układu, kompetencje kierowników poszczególnych podukładów, a także odpowiedzialność.

Każdy układ działający, czyli zbiór więcej niż jednej osoby, składa się organizacyjnie z dwóch głównych podzespołów (podukładów), a mianowicie kierownictwa i wykonawców (rys. 5.1). Jest to graficzne przedstawienie podziału całości na części.