PODSTAWOWE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO

 
 

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa budowlanego składa się z wielu komórek działów, sekcji, kierownictw budów, robót itp. (rys. 5-2). W szczególności wyodrębnia się:

- komórki zarządu przedsiębiorstwa, w skład których oprócz dyrektora i jego zastępców wchodzą komórki funkcjonalne, zajmujące się przygotowaniem, obsługą i kontrolą przebiegu produkcji oraz czynnościami administracyjnymi,

- komórki ruchu, tj. ogniwa terenowe kierujące bezpośrednio działalnością produkcyjną lub usługami produkcyjnymi,

- komórki pozaprodukcyjne, mające na celu zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych i kulturalnych załogi przedsiębiorstwa.

Komórki funkcjonalne zarządu mogą być tworzone w formie działów, jeśli zakres ich działalności jest szerszy. Regulamin pracy ustala związane z procesem pracy obowiązki zakładu i pracowników. nych stanowisk pracy (jedno- lub wieloosobowych), jeśli ich zadania są niewielkie.

Komórki ruchu obejmują jednostki produkcji podstawowej, pomocniczej lub usług produkcyjnych. W zakresie produkcji pod- stawowej zasadniczym ogniwem organizacyjnym jest kierownictwo budowy, które kieruje procesami produkcyjnymi na wyznaczonym terenie. Może być ono podporządkowane zarządowi przedsiębiorstwa bezpośrednio (struktura scentralizowana) lub pośrednio (struktura zdecentralizowana). W wypadku struktury zdecentralizowanej pomiędzy budową i zarządem przedsiębiorstwa mogą występować następujące ogniwa:

- kierownictwo grup robót (rejonowe kierownictwa robót), zajmujące się koordynacją i nadzorem techniczno-produkcyjnym nad podporządkowanymi kierownictwami robót,

- zarządy budowlane, wyodrębnione przeważnie w przedsiębiorstwach działających na dużym obszarze (np. o zasięgu ogólnokrajowym), wykonujących roboty na wielu budowach zarząd nadzoruje budowy bezpośrednio lub za pośrednictwem kierowników grup robót.