PODSTAWOWE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO CZ. II

 
 

W zakresie produkcji pomocniczej i usług produkcyjnych komórkami ruchu są odrębne zakłady (np. wytwórnie elementów, bazy sprzętu, transportu).

Do komórek pozaprodukcyjnych zalicza się komórki wykonujące usługi związane z zapewnieniem pracownikom właściwych warunków pracy {np. hotele robotnicze, świetlice, stołówki) oraz inne usługi nie wiążące się bezpośrednio z procesami produkcji (np. ośrodki wczasowe).

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa budowlanego zależy od specyfiki danego przedsiębiorstwa, a zwłaszcza od wielkości przedsiębiorstwa, jego zakresu działania oraz od rodzaju wykonywanych robót, ich koncentracji lub rozproszenia w terenie i specjalizacji przedsiębiorstwa.

Przy tworzeniu komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa należy określić cel ich powołania, zakres działania, kompetencje, odpowiedzialność i zasady współpracy z innymi komórkami.

Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa - jak już wyjaśniono - określa regulamin, który składa się zazwyczaj ze schematów organizacyjnych oraz z części opisowej, zawierającej wykaz czynności poszczególnych komórek, zakres ich uprawnień i odpowiedzialności oraz wzajemne powiązania.