ORGANY I JEDNOSTKI PAŃSTWOWE KIERUJĄCE GOSPODARKĄ NARODOWĄ

 
 

Najwyższym organem władzy państwowej jest Sejm. Do niego należy m.in. ustalanie głównych kierunków rozwoju gospodarki narodowej. W szczególności do głównych zadań Sejmu w zakresie spraw gospodarczych należy:

- uchwalanie ustaw zawierających podstawowe normy dotyczące działania oraz kierunki rozwoju gospodarczego, a także upoważnienia dla regulowania określonych spraw gospodarczych dla wszystkich szczebli administracji gospodarczej,

- uchwalanie narodowych planów społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i budżetu państwa, będącego planem dochodów i wydatków pieniężnych, przeznaczonych m.in. na finansowanie nakładów związanych z realizacją zadań ustalonych w planie,

- sprawowanie kontroli nad gospodarczą działalnością rządu.

Zadania w zakresie kontroli nad działalnością gospodarczą

Sejm realizuje m.in. przez rozpatrywanie sprawozdań rządu z wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu państwa, jak i przez debaty prowadzone w komisjach sejmowych.

Sprawami gospodarczymi zajmuje się także Rada Państwa. Do jej zakresu działania należy wydawanie dekretów w okresie między sesjami Sejmu oraz sprawowanie zwierzchniego nadzoru nad działalnością rad narodowych, których zakres kompetencji obejmuje także sprawy gospodarcze.

Ustalone przez Sejm podstawowe założenia oraz kierunki społeczno-gospodarczego rozwoju kraju realizuje naczelny organ wykonawczy i zarządzający władzy państwowej, jakim jest Rada Ministrów (rząd). Do jej podstawowych zadań należy zapewnienie wykonania przez wszystkie jednostki administracji państwowej i gospodarczej ustaw i uchwał Sejmu. Dla wykonania swych zadań Rada Ministrów podejmuje konkretne uchwały normujące działalność jednostek niższych szczebli administracji gospodarczej oraz wydaje szczegółowe wytyczne w zakresie polityki gospodarczej. W szczególności Rada Ministrów zatwierdza wytyczne do opracowywania projektów planów gospodarczych, wytyczne te przekazuje do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w celu sporządzenia tych projektów, następnie wstępnie projekty te zatwierdza i przedkłada do uchwalenia Sejmowi. Rada Ministrów nadzoruje wykonanie zadań określonych w narodowym planie gospodarczym i budżecie państwa.