Zarządzanie gospodarką narodową

 
 

Zarządzanie przez państwo gospodarką narodową, a w jej ramach działalnością gospodarczą, wymaga zorganizowanego {hierarchicznie zbudowanego) aparatu gospodarczego. W Polsce aparat ten, nazywany także administracją gospodarczą, jest na ogół trzy- szczebłowy (rys. 2-1), tzn. między poszczególnymi ministerstwami a bezpośrednimi wFykonawcami (przedsiębiorstwami) występuje najczęściej szczebel pośredni. Jest nim przeważnie zjednoczenie. Liczba szczebli zarządzania oraz zakres ich uprawnień zależą m.in. od poziomu rozwoju gospodarczego kraju oraz stopnia centralizacji czy decentralizacji zarządzania gospodarczego.

Ministrowie są naczelnymi organami władzy państwowej i zarządzają poszczególnymi dziedzinami życia gospodarczego. W szczególności ministrowie realizują ogólną politykę gospodarczą rządu - koordynują i nadzorują działalność podległych im jednostek gospodarczych. Funkcje swoje ministrowi wykonują za pomocą aparatu wykonawczego, jakim jest ministerstwo,

Do podstawowych funkcji ministerstwa należy opracowywanie długofalowych planów, kierunków oraz tempa rozwoju gałęzi. Struktura organizacyjna aparatu gospodarczego zmienia się zarówno pod wpływem rozwoju gospodarczego, jak i wraz ze zdobywaniem doświadczeń w socjalistycznym gospodarowaniu. Również postęp techniczny wymaga wprowadzania udoskonaleń oraz zmian strukturalnych i organizacyjnych.

Miejskie, gminne prisdsĘbiorstws wchodzących w skład danego resortu - ze szczególnym uwzględnieniem problematyki postępu technicznego, podstawowych inwestycji, polityki płac, obrotu materiałowego itp. - oraz koordynacja działalności tych gałęzi.