Gospodarka zarządzana centralnie

 
 

W skład gospodarki zarządzanej centralnie wchodzą wielkie i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-montażowe, koleje, żegluga, łączność, handel zagraniczny, niektóre organizacje i jednostki handlu wewnętrznego, lasy państwowe, niektóre państwowe gospodarstwa rolne oraz. niektóre instytucje socjalne i kulturalne. wą zaspokajania tych potrzeb. Ponadto w pracujących na danym terenie zakładach produkcyjnych i usługowych można łatwiej zatrudnić występujące okresowo nadwyżki siły roboczej. Pozwala to w wielu wypadkach na aktywizacją gospodarczą danego obszaru gospodarczego, co ma duże znaczenie nie tylko z punktu widzęnia ekonomicznego, ale także społecznego.

Oprócz podporządkowania sobie państwowych jednostek terenowych rady narodowe nadzorują znajdujące się na terenie danego województwa, miasta itp. gospodarkę spółdzielczą i prywatną. Jednakże w odróżnieniu od jednostek państwowych, w stosunku do których decyzje rad narodowych mają charakter dyrektywny, stopień zależności spółdzielni od rad narodowych jest pośredni . Oddziaływanie rad narodowych na ten pion gospodarczy ma przede wszystkim na celu jak najpełniejsze powiązanie działalności spółdzielczości z potrzebami gospodarczymi terenu. Jeśli natomiast chodzi o wpływ rad narodowych na gospodarkę prywatną, to wyraża się on przede wszystkim w stosowaniu tu odpowiedniej polityki w zakresie zaopatrzenia materiałowego, kontraktacji, podatków, polityki udzielania odpowiednich zezwoleń na prowadzenie danego rodzaju działalności polityki kredytowej itp.