Terenowe organy administracji państwowej

 
 

Terenowymi organami władzy państwowej są rady narodowe w gminach, miastach, dzielnicach miast i województwach. Kierują one całokształtem rozwoju społeczno-gospodarczego terenu oraz oddziaływają na wszystkie jednostki administracji i gospodarki na danym terenie, inspirują ich działalność. Rady narodowe jako podstawowe organy samorządu społecznego organizują samodzielnie zaspokajanie potrzeb ludności swego terenu przy wszechstronnym wykorzystaniu miejscowych inicjatyw.

Terenowymi organami administracji państwowej są: wojewoda - w województwie, prezydent miasta - w mieście liczącym powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w mieście będącym siedzibą wojewódzkiej rady narodowej, naczelnik miasta w innym mieście liczącym do 100 tys. mieszkańców, naczelnik dzielnicy - w dzielnicy miasta, naczelnik gminy - w gminie.

Spółdzielczość jest zarządzana przez władze spółdzielcze wybierane w odpowiednim trybie. Nadzór nad działalnością gospodarczą poszczególnych spółdzielni sprawują ich centralne organizacje spółdzielcze, np. Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich.

Wojewodowie, prezydenci miast, naczelnicy miast i dzielnic wykonują powierzone im zadania przy pomocy podległych im urzędów (urząd wojewódzki, urząd miejski) oraz terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.

Jak już wspomniano, zwierzchni nadzór nad działalnością rad narodowych sprawują Rada Państwa i rady narodowe wyższego stopnia. Nadzór nad działalnością terenowych organów administracji państwowej sprawują: Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz terenowe organy administracji państwowej wyższego stopnia. Tak więc rady narodowe szczebla wojewódzkiego (WRN) sprawują ogólny nadzór nad działalnością gospodarczą rad narodowych niższych szczebli.

Celem nadzoru nad radami narodowymi oraz terenowymi organami administracji państwowej jest zapewnienie zgodności ich działania z prawem i zasadniczą linią polityki Państwa oraz udzielanie pomocy w skutecznym realizowaniu poruczonych im zadań.