ZAKUP I KONTROLA DOSTAW MATERIAŁÓW

 
 

Dostawcami materiałów dla przedsiębiorstw budowlanych są: przedsiębiorstwa produkujące materiały, centrale handlowe i inne jednostki organizacyjne zajmujące się dystrybucją artykułów zaopatrzeniowych oraz własne zakłady produkcyjne, np. własne żwirownie.

Jednostki gospodarki uspołecznionej powinny zbywać i nabywać artykuły na podstawie długoterminowych umów sprzedaży lub dostawy, które obejmują zarówno umowy sprzedaży lub dostawy zawierane na dostarczanie artykułów w okresie rocznym, zwane umowami rocznymi, jak i umowy sprzedaży lub dostawy zawierane na dostarczanie artykułów w okresie dłuższym niż rok, zwane umowami wieloletnimi. Zawieranie umów o dostarczanie artykułów w okresie krótszym niż rok lub umów o świadczenie jednorazowe powinno być ograniczone do wypadków zaspokojenia potrzeb doraźnych lub niepowtarzalnych albo potrzeb, których dalszego zasięgu nie da się przewidzieć.

Umowy sprzedaży i dostawy powinny być dla stron podstawą do planowania ich działalności gospodarczej na okresy wieloletnie i roczne. Zmiany umów powinny być uwzględniane przez strony w planach wieloletnich i rocznych.

Umowy wieloletnie, dotyczące artykułów nie podlegających rozdzielnictwu, powinny- być zawierane we wszystkich wypadkach, w których zawarcie umowy jest celowe, między innymi dla zaopatrzenia przedsiębiorstw budowlano-montażowych i remontowo-budowlanych w maszyny, urządzenia i inne artykuły niezbędne do wykonania planowych zadań inwestycyjnych i remontowych. '

W umowie wieloletniej należy ustalić przede wszystkim rodzaj i ilość artykułów, jakie mają być dostarczone w poszczególnych latach kalendarzowych, oraz zakres i tryb, w jakim mogą być wprowadzane do umowy zmiany lub uzupełnienia.