Inwenteryzacja w przedsiębiorstwie

 
 

Za prawidłowość zużycia materiałów w toku procesu produkcyjnego odpowiada kierownik budowy. Z kolei przed nim odpowiedzialni są mistrzowie, sprawujący nadzór nad robotami. Taki układ odpowiedzialności ma na celu m.in. minimalizację zużycia materiałów (w granicach norm technicznych), oszczędne obchodzenie się z materiałami w procesie produkcyjnym, a więc eliminowanie uszkodzeń, marnotrawstwa, np. wskutek rozsypania. Szczególna troska jest potrzebna, gdy chodzi o materiały deficytowe.

Wdrażaniu oszczędnego zużywania materiałów sprzyja kontrola zużycia. Pozwala ona nie tylko wpływać na oszczędne zużywanie materiałów, ale ponadto zapobiega ukrywaniu w kosztach zużycia przejawów marnotrawstwa i ewentualnych nadużyć, zarówno przed dostarczeniem materiałów na budowy, jak i na budowie.

Znajdujące się w przedsiębiorstwie zapasy materiałów muszą być systematycznie kontrolowane. Temu celowi, oprócz bieżąco prowadzonej ewidencji materiałów (w magazynie w ujęciu ilościowym, a w księgowości w ujęciu ilościowo-wartościowym), służy inwentaryzacja, czyli spis, dokonywany - co pewien czas - z natury. Prowadzi to przede wszystkim do ustalania ewentualnych niezgodności pomiędzy stanem ewidencyjnym a rzeczywistym (ustalenie niedoborów lub nadwyżek). Nie mniej ważnym zadaniem inwentaryzacji jest możliwie bieżące zagospodarowywanie materiałów nadmiernych i nieprzydatnych (zbędnych).

Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie może być prowadzona w dwóch formach: jako inwentaryzacja okresowa i inwentaryzacja ciągła. Z pierwszą formą mamy do czynienia, gdy w określonym terminie spisuje się ogół zasobów przedsiębiorstwa. Drugi rodzaj inwentaryzacji polega na systematycznym (codziennie lub co kilka lub kilkanaście dni) sprawdzeniu ewidencji i rzeczywistego stanu wybranych rodzajów materiałów. Zakłada się przy tym, że w ciągu roku wszystkie rodzaje materiałów będą skontrolowane co najmniej dwa razy.

Inwentaryzację przeprowadzają specjalnie w tym celu powołane zespoły (komisje), do których nie mogą wchodzić osoby zatrudnione w magazynie. Z uwagi na kontrolny charakter spisu (inwentaryzacji) główny księgowy ani żaden pracownik działu księgowości nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.