GOSPODARKA NARZĘDZIOWA, ODZIEŻĄ ROBOCZĄ I OCHRONNĄ

 
 

W produkcji budowlanej, podobnie zresztą jak i przemysłowej, oprócz nowoczesnych coraz bardziej skomplikowanych maszyn i różnego rodzaju urządzeń technicznych występują także bardzo proste narzędzia pracy, np. kilof, młotek, łopatka, kubły, taczka.

Możliwość efektywnego posługiwania się tymi narzędziami przez robotników wymaga, aby były one odpowiedniej jakości i sprawne technicznie. Toteż kierownictwo danego układu produkcyjnego obowiązane jest dbać o to, aby stan narzędzi był systematycznie kontrolowany i w razie potrzeby, aby były one naprawiane. Również na każdym użytkowniku spoczywa obowiązek zarówno celowego ich wykorzystania, jak i należytego obchodzenia się z nimi . Dlatego narzędzia powinny być wydawane za pokwitowaniem, powinna być prowadzona odpowiednia ewidencja wydanych narzędzi.

W polskich normach budowlanych znajdują się rysunki i opisy techniczne narzędzi stosowanych w budownictwie. Również przysługująca pracownikom zatrudnionym na budowie odzież robocza i ochronna podlega szczegółowej ewidencji i odpowiedniemu oznakowaniu wr sposób pozwalający na stwierdzenie własności.

Pracownik rozpoczynający pracę w przedsiębiorstwie otrzymuje pisemne skierowanie do magazynu, upoważniające go do odbioru przysługującej mu odzieży. Stanowi ona jego osobiste wyposażenie, na dowód czego pracownik kwituje odbiór przedmio-

Pracownicy powinni utrzymywać i oddawać do majazynu narzędzia w takim stanie, w jakim chcieliby je stamtąd otrzymywać. tów, zaś magazynier wpisuje je do karty wyposażenia osobistego danego pracownika.

Użytkownik odzieży obowiązany jest ją konserwować i utrzymywać w należytym stanie. W razie wcześniejszego zużycia niż to przewidują obowiązujące normy, sporządza się komisyjnie protokół, w którym ustala się, czy zużycie nastąpiło z winy pracownika. W takim wypadku wydanie nowej odzieży może nastąpić po uiszczeniu przez niego należności w wysokości wartości przedmiotu, po potrąceniu wartości dotychczasowego zużycia.