Długość cyklu produkcyjnego zależy od wielu czynników

 
 

Stałe podnoszenie sprawności i gotowości służb technicznych i pomocniczych w zakładzie produkcyjnym jest ważnym źródłem uzyskiwania wyższych efektów technicznych i ekonomicznych.

Przez cykl produkcyjny rozumie się okres od rozpoczęcia danego procesu produkcyjnego do jego zakończenia. Ekonomiczne znaczenie cyklu produkcyjnego wyraża się w tym, że od chwili jego rozpoczęcia ponoszone są określone nakłady. Składają się na nie nakłady pracy żywej oraz zużycie środków i przedmiotów pracy. Natomiast efekty z danego przedsięwzięcia, na które poniesiono nakłady, osiąga się dopiero po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Toteż sprawą dużej wagi jest dążenie do optymalnego skrócenia cyklu produkcyjnego oraz skoncentrowania nakładów w końcowych jego fazach. Prowadzi to do skrócenia okresu zamrożenia (bezczynności) środków produkcji w toku, w inwestycjach rozpoczętych.

Długość cyklu produkcyjnego zależy od wielu czynników. Do najważniejszych należy specyfika produkcji oraz technologia i organizacja produkcji. W praktyce długość cyklu produkcyjnego waha się od okresu mierzonego w sekundach, a nawet w ułamkach sekundy, np. zautomatyzowana produkcja prostych wyrobów, elementów wyrobów itp., do kilku lat, np. przy produkcji szczególnie skomplikowanych maszyn, okrętów, a przede wszystkim obiektów budowlanych i budowli.

Głównymi czynnikami prowadzącymi do skrócenia cyklu produkcyjnego są: postęp techniczno-organizacyjny oraz specjalizacja i kooperacja produkcji. Właściwa organizacja poszczególnych ogniw (elementów) procesu produkcyjnego pozwala na znaczne skrócenie czynności przygotowawczych i pomocniczvch.

- określenie metody wykonania zadania oraz opracowanie niezbędnych danych odnośnie czasu i środków potrzebnych do wykonania zadania, '

- określenie działań zapewniających wykonanie planowanego zadania w czasie jak najkrótszym i przy możliwie najmniejszych nakładach (kosztach).