Przygotowanie produkcji

 
 

Zadania stawiane przed zespołami pracowników przygotowujących produkcję dotyczą całego układu (przedsiębiorstwa), jak i poszczególnych podukładów, np. budów.

Na czynności w szerszym ujęciu składają się przykładowo następujące elementy: plan produkcji, stanowiący część składową planu techniczno-ekonomicznego przedsiębiorstwa, plan oddawania obiektów do użytku, roczny harmonogram produkcji, plan produkcji pomocniczej i usług produkcyjnych, plan postępu technicznego, plan remontów i inwestycji. Przygotowanie produkcji w węższym ujęciu obejmuje opracowanie m.in..:

- projektu zagospodarowania placu budowy,

- harmonogramu robót,

- wytycznych montażu obiektów,

- innych dokumentów dotyczących organizacji i planowania produkcji na budowie i stanowiskach roboczych na placu budowy.

Należyte przygotowanie produkcji staje się coraz bardziej decydującym czynnikiem, mającym istotny wpływ na wyniki techniczno-ekonomiczne produkcji, wraz z wprowadzeniem nowych technologii, mechanizacji itp. Pełne wykorzystanie tych wszystkich czynników możliwe jest tylko wtedy, gdy istnieje najściślejsza współpraca pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego. Szczególnie chodzi o współpracę wykonawcy robót z biurem projektów oraz dostawcami dóbr inwestycyjnych. Dlatego też zarówno w zasadach o projektowaniu i przygotowywaniu dokumentacji inwestycyjnej, jak i w zasadach o zawieraniu umów o roboty budowlano-montażowe, tak duży nacisk kładzie się na włączenie się wykonawcy robót już we wstępne fazy procesu inwestycyjnego.