ELEMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO

 
 

Działalność produkcyjna przedsiębiorstwa budowlanego obejmuje roboty i prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub odbudowie, naprawie (remoncie) oraz rozbiórce budynków, budowli i właściwych danemu rodzajowi budownictwa obiektów budowlanych oraz roboty i prace montażowe maszyn i urządzeń technicznych. Wymienione czynności składają się na produkcję podstawową.

W przedsiębiorstwach budowlanych występuje ponadto pomocnicza produkcja przemysłowa oraz usługi produkcyjne, przeznaczone przede wszystkim na rzecz własnej produkcji podstawowej. Jednakże część tej produkcji i usług może być przeznaczona dla innych jednostek, np. kooperujących na danym placu budowy,

Do produkcji pomocniczej zalicza się wytwarzanie materiałów, elementów budowlanych i innych wyrobów przemysłowych oraz roboty związane z wydobywaniem i uszlachetnianiem surowców mineralnych.

Głównym motywem zorganizowania i prowadzenia produkcji pomocniczej jest:

- wykorzystanie miejscowych zasobów surowców, tzn. złóż zlokalizowanych w pobliżu budowy (dotyczy to głównie uzysku kruszywa),

- oszczędność na kosztach transportu, np. przy dowozie materiałów masowego zużycia, elementów wielkowymiarowych,

- wytwarzanie wyrobów nietypowych, których produkcja w zakładach przemysłowych jest nieopłacalna, np. nietypowa stolarka przy remontach różnych typów7 budynków.

Nie jest natomiast uzasadnione nadmierne rozwijanie produkcji pomocniczej, ponad własne potrzeby, zwłaszcza gdy dotyczy to materiałów i różnego rodzaju elementów budowlanych, które wytwarza przemysł. W wypadku gdy motywem podjęcia tego rodzaju produkcji jest to, że przemysł nienależycie realizuje dostawy, należy dążyć do wykorzystania wszelkich środków z zakresu systemu umów gospodarczych, np. kar umownych, jak też innych bodźców typu ekonomicznego, a także pozaekonomicznych środków oddziaływania na dostawców w celu wywiązywania się przez nich z warunków umownych.