ZJEDNOCZENIE I JEGO ROLA

 
 

Zjednoczenie jest to organizacja gospodarcza grupująca przedsiębiorstwa państwowe o jednakowej lub podobnej działalności oraz pomocnicze jednostki organizacyjne, np. branżowy instytut naukowy, biuro projektów, biuro lub centrala zbytu.

Ogólną zasadą grupowania przedsiębiorstw w określonym zjednoczeniu jest uwzględnianie występujących pomiędzy nimi więzów technicznych i ekonomicznych oraz stosowanie takich form organizacyjnych, które w danych warunkach zapewniają najwięk- szą efektywność ich działalności. Zjednoczenie obejmuje więc przedsiębiorstwa jednej lub kilku pokrewnych branż. W branżach o dużej liczbie przedsiębiorstw i o wyraźnej koncentracji terytorialnej mogą być tworzone zjednoczenia terytorialno-bran- żowe, działające na terenie jednego lub kilku województw. Branża przemysłowa o niewielkiej liczbie zakładów (przedsiębiorstw) oraz wąskim profilu produkcyjnym może być zorganizowana w formie przedsiębiorstwa wielozakładowego, o pełnych uprawnieniach zjednoczenia, jako zjednoczone zakłady.

Ostatnio tworzone są kombinaty, stanowiące zespół zakładów przemysłowych, budowlanych lub budowlano-przemysło- wych. Zakłady te łączy ścisła więź technologiczno-organizacyjna i podlegają one jednemu zarządowi. Kombinaty tworzy się na ogół wtedy, gdy produkcja określonych wyrobów zostanie uznana za wiodącą, rozwojową i występuje celowość jej organizowania pod wspólnym kierownictwem w jednym organizmie gospodarczym. Kombinaty mogą być podporządkowane bezpośrednio właściwemu ministerstwu bądź też zjednoczeniu.