POTRZEBY LUDZKIE I ICH ZASPOKAJANIE CZ. II

 
 

Produkcja nie wyczerpuje ludzkiej działalności mającej na celu zaspokojenie potrzeb ludzkich. Istnieje również sfera działalności związanej z podziałem produktów oraz bezpośrednim zaspokajaniem potrzeb ludzkich, np. praca nauczyciela, lekarza, artysty, fryzjera itp. Zarówno wskutek pracy związanej z podziałem produktów, jak i w wyniku czynności, które bezpośrednio zaspokajają potrzeby ludzkie, nie powstają środki materialne, czyli produkty (dobra) nie stwarza się nowych dóbr materialnych. Tę sferę ludzkiej działalności nazywamy usługami. Rozróżniamy następujące podstawowe rodzaje usług:

- 1) usługi dla ludności, do których zalicza się m.in.:

- czynności o charakterze remontowym, naprawczym i konserwacyjnym, mające na celu przywrócenie przed miotom ich utraconej zdatności użytkowej lub utrzymanie ich w stanie zdatności użytkowej

- czynności polegające na obsłudze procesu produkcyjnego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych,

- czynności zaspokajające potrzeby człowieka, np. usługi

Produkcję, czyli wytwarzanie dóbr materialnych, oraz służące zaspokajaniu potrzeb ludzkich świadczenie usług można określić wspólnym mianem działalności gospodarczej albo po prostu gospodarowania. w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, usługi fryzjerskie, fotograficzne itp.

- 2) usługi handlowe, przez które rozumie się m.in, czynności związane ze sprzedażą towarów (detaliczną i hurtową), usługi gastronomiczne, usługi związane ze skupem, składowaniem i przekazywaniem płodów rolnych i leśnych

- 3) usługi produkcyjne, zwane również robotami lub obróbką obcą są to czynności wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki przyczyniają się one do powiększenia, zachowania lub przywrócenia wartości użytkowej produktów i środków produkcji już wytworzonych, bądź też czynności te związane są z obsługą procesu produkcyjnego do usług produkcyjnych zalicza się np. lakierowanie wyrobów.

Z tego co wyżej powiedziano wynika, że każda gospodarka, a więc również gospodarka socjalistyczna, musi rozwiązywać określone podstawowe problemy: ustalać zakres konsumpcji (jakie produkty będą konsumowane i w jakich ilościach), ustalać zakres produkcji {jakie wyroby i usługi będą produkowane i wykonywane oraz w jakich ilościach i dla kogo - z uwzględnieniem wymiany zagranicznej), dokonywać wyboru metod wytwarzania (jak wytwarzać wyToby i wykonywać usługi), określać zasady podziału wytworzonego produktu: na fundusz spożycia (konsumpcję indywidualną i społeczną) i na fundusz akumulacji (głównie na inwestycje).