KONTROLA KOSZTÓW ORAZ KIERUNKI ICH OBNIŻENIA CZ. II

 
 

Produkcja budowlana stanowi rezultat wielu procesów - operacji powiązanych ze sobą i współzależnych. Na przykład jakościowo dobre wykonanie robót budowlanych przy budowie hali produkcyjnej, nie tylko uchroni ich wykonawcę od kosztów poprawek, ale ponadto przyspieszy i pozwoli na jakościowo lepsze przeprowadzenie prac związanych z montażem maszyn i urządzeń prawidłowe wykonanie murów ma istotny wpływ na wykonanie tynków i ich jakość, co z kolei narzuca technologię prac wykończeniowych, sprawny rozruch obiektów, a następnie zgodną z założeniami ich eskploatację. '

Wymienione tu czynniki (przykładowo) mają nie tylko bezpośredni wpływ na poziom i strukturę kosztów produkcji. Decydują one także w pewnym stopniu o długości cyklu budowy, a więc o długości okresu zamrożenia nie tylko środków przedsiębiorstwa budowlanego w robotach niezakończonych, lecz także pozostałych nakładów inwestycyjnych. A jest to - jak już wielokrotnie podkreślaliśmy - jeden z podstawowych problemów w naszej działalności inwestycyjnej. Wreszcie oddawanie do użytku prawidłowo wykonanych obiektów ma duże znaczenie z punktu widzenia tempa rozwoju sił wytwórczych kraju oraz zaspokajania potrzeb społecznych.

Wielka rola w realizacji podanych tu kierunków obniżki kosztów przypada personelowi kierowniczemu wszystkich szczebli oraz zatrudnionym w budownictwie inżynierom, technikom i ekonomistom. Szczególna rola przypada kierownikom robót, budów itp. Są oni organizatorami produkcji, a więc mają bezpośredni wpływ na wielkość i strukturę ponoszonych nakładów. Od ich dobrej lub złej pracy w dużej mierze zależy poziom kosztów’, a w konsekwencji wyniki gospodarcze i finansowe (zysk) przedsiębiorstwa.