PRODUKCJA GOTOWA i NIEZAKOŃCZONA

 
 

Obiekty i roboty wykonane przez przedsiębiorstwo budowlane stanowią produkcję gotową wtedy, gdy wszystkie niezbędne procesy produkcyjne zostaną zakończone i zleceniodawca może przyjąć te obiekty (roboty) jako zakończone.

Produkcja gotowa występuje w ramach generalnego lub częściowego wykonawstwa i obejmuje roboty własne i obce (wykonane przez podwykonawców). Z punktu widzenia całości przedsiębiorstw budowlanych jest ona produkcją finalną.

Produkcja końcowa dotyczy robót zakończeniowych w obiekcie w pełnym zakresie objętym umową i odebranych przez zamawiającego części, w jakiej zostały one wykonane siłami własnymi (danego przedsiębiorstwa). Obejmuje ona również te roboty, które przedsiębiorstwo zrealizowało w charakterze podwykonawcy w pełnym zakresie przewidzianym w umowie i oddało generalnemu wykonawcy bez względu na to, czy obiekt już został w pełni ukończony, czy też jeszcze nie został oddany zamawiającemu. Produkcja końcowa jest więc z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa, produkcją finalną, w części dotyczącej robót realizowanych siłami własnymi. Zatem produkcja przygotowana do sprzedaż y może być równoznaczna:

- z produkcją gotową, jeśli stosuje się zasadę jednorazowego fakturowania gotowych obiektów przez generalnego wykonawcę,

- z produkcją końcową, jeśli roboty wykonywane w charakterze podwykonawców fakturowane są jednorazowo za całość robót w obiekcie objętych umową z generalnym wykonawcą,

- z elementami lub etapami robót w obiekcie, jeśli fakturowanie robót następuje stopniowo, w miarę kończenia poszczególnych fragmentów obiektów.

Roboty nie odpowiadające warunkom umów wymienionym w poprzednim punkcie stanowią produkcję niezakończoną, czyli produkcję w toku. A zatem do produkcji niezakończonej zalicza się:

- rozpoczęte etapy lub elementy robót, które nie mogą być przekazane 5o odbioru zamawiającemu,

- zakończone etapy lub elementy robót znajdujące się w toku odbioru,

- etapy lub elementy robót zakończone i odebrane przez zamawiającego, lecz przekraczające 90% wartości kosztorysowej (umownej) obiektu - do czasu odbioru całości robót w obiekcie .

-nNie zalicza się do produkcji w' toku:

- robót wykonanych w zakresie tymczasowego urządzenia placów budów obiektów budowlanych,

- robót nie objętych umową bądź dodatkowymi porozumieniami, zawartymi przez wykonawcę z zamawiającym, ponieważ roboty te w ogóle nie mogą być fakturowane (nie mogą być przedmiotem sprzedaży), jako wykonane z naruszeniem obowiązujących zasad i przepisów.