System jednorazowych rozliczeń

 
 

Jeżeli ustalony w umowie okres wykonywania przedmiotu odbioru, składającego się z kilku obiektów, jest dłuższy niż 12 miesięcy, strony mogą ustalić w umowie, że wykonawca w7ystawia faktury częściowe za określone w umowie zakończone obiekty bez dokonywania odbioru. Liczba faktur częściowych dla jednego przedmiotu odbioru nie może być większa niż trzy.

Docelowy kierunek sprzedaży produkcji budowlanej zmierza do najszybszego wdrożenia, jako powszechnie obowiązującej zasady, jednorazowych rozliczeń, a więc do fakturowania całości robót wykonanych w danym zadaniu (obiekcie) po jego całkowitym zakończeniu i odebraniu przez zamawiającego.

System jednorazowych rozliczeń skłania przedsiębiorstwa wykonawcze do sprawniejszego prowadzenia robót i skracania cyklu realizacji oraz do poprawy jakości wykonanych robót, gdyż dopiero po odebraniu przez zamawiającego caiego przedmiotu umowy, wykonawTca robót otrzymuje zapłatę.

Oba wymienione czynniki mają istotne znaczenie z punktu widzenia efektywności działalności inwestycyjnej: pierwszy prowadzi do skrócenia okresu zamrożenia środków inwestycyjnych i szybkiego oddawania obiektów do użytku, drugi prowadzi do podniesienia ich użyteczności, co zważywszy, że dotyczy to dóbr długotrwałego użytkowania jest zagadnieniem o pierwszorzęd- ' nym znaczeniu.

Ponadto jednorazowe rozliczenia prowadzą do znacznego uproszczenia rozliczeń za roboty budowlano-montażowe, między innymi dzięki ograniczeniu ilości wystawianych faktur.