OGÓLNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH

 
 

W rozliczeniach między jednostkami gospodarki uspołecznionej obowiązuje generalna zasada, zgodnie z którą jednostki te są obowiązane do rozliczenia wzajemnych płatności za dostawy, roboty i usługi w formie bezgotówkowej. Obowiązek rozliczeń bezgotówkowych dotyczy płatności przekraczających 5000 zł. Sumy niższe mogą być rozliczane w gotówce.

Podstawą dokonywania rozliczeń pieniężnych jest w zasadzie faktura, wystawiona przez dostawcę lub wykonawcę, stosownie do warunków umowy, po pełnym lub częściowym wykonaniu zamówienia.

Wystawca ma obowiązek przesłać fakturę w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od daty wykonania umowy, bezpośrednio do płatnika lub złożyć ją we właściwym oddziale banku (zależnie od formy rozliczeń). W uzasadnionych wypadkach bank może termin ten przedłużyć. Termin dla faktur za wykonanie inwestycji i remontów wynosi 20 dni i liczy się dla faktur końcowych od daty odbioru robót, a dla faktur częściowych - od daty zakończenia obiektu lub robót.

Niedotrzymanie przez dostawcę terminu przesłania (złożenia) faktury pociąga za sobą, poza skutkami umownymi, stosowanie przez bank sankcji kredytowych (będzie o nich mowa w następnym rozdziale).

Operacje rozłiczniowe jednostek gospodarki uspołecznionej są przeprowadzane za pomocą rachunków bankowych, służących do . dokonywania zapisów wynikających z czynności bankowych. Typowy dla tych operacji jest rachunek rozliczeniowy.