FINANSOWANIE I KREDYTOWANIE DZIAŁALNOŚCI REMONTOWEJ I INWESTYCYJNEJ

 
 

Remonty produkcyjnych środków trwałych finansowane są w ciężar kosztów, zaś remonty środków trwałych związanych z zakładową działalnością socjalną stanowią bieżące wydatki działalności socjalnej. Podobnie remonty zakładowych budynków mieszkalnych finansowane są ze środków obrotowych w ciężar kosztów eksploatacji budynków.

Przedsiębiorstwo jest uprawnione do podejmowania inwestycji, głównie związanych z wymianą zużytych środków trwałych, w granicach posiadanych na ten cel własnych środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku funduszu inwestycyjnego. Głównym źródłem tworzenia funduszu inwestycyjnego są: zysk oraz część odpisów amortyzacyjnych pozostawiona do dyspozycji przedsiębiorstwa (normy obu odpisów' ustala jednostka zwierzchnia).

W razie przejściowego braku środków' własnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji bank - na wniosek przedsiębiorstwa - może udzielić mu kredytu na poczet przyszłych wpływów na jego fundusz. ,

Nakłady nie znajdujące pokrycia w środkach funduszu przedsiębiorstwa i nie zrefundowane do terminu przewidzianego na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego podlegają spisaniu w ciężar rachunku wyników działalności ekspoatacyjnej przedsiębiorstwa, czyi pomniejszają jego wynik finansowy.

Inwestycje polegające na budowie nowych przedsiębiorstw, budowie nowych zakładów produkcyjnych lub nowych wydziałów produkcji podstawowej, zasadniczej rozbudowie lub rekonstrukcji istniejących zakładów, generalnej modernizacji istniejących obiektów produkcyjnych - finansowane są w zasadzie za pomocą kredytu.

Przyjęcie przez bank do finansowania inwestycji kredytowanej może nastąpić po złożeniu przez przedsiębiorstwo wniosku o przyjęcie inwestycji do finansowania i przyznanie kredytu wraz

Do wniosku przedsiębiorstwo obowiązane jest dołączyć plan rzeczowo - -finansowy oraz inne dokumenty określone przepisami o finansowaniu inwestycji. z kalkulacją amortyzacji i zysku na spłatę kredytu oraz po sprawdzeniu przez bank, że inwestycja:

- została włączona do planu inwestycyjnego w ramach dopuszczalnych rozmiarów nakładów na inwestycje nowe,

- posiada zatwierdzone założenia techniczno-ekonomiczne,

- nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia celowości i efektywności,

Ponadto bank ma obowiązek upewnić się, czy planowy termin zakończenia nie wykracza poza ustalony cykl realizacji inwestycji, oraz czy przyjęcie do finansowania danej inwestycji nie powoduje braku nakładów na kontynuację i dokończenie inwestycji rozpoczętych.

Przyznanie kredytu na inwestycje następuje w drodze zawarcia umowy o kredyt. Określa się w niej m.in. okres i źródła spłaty kredytu oraz terminy i wysokość poszczególnych rat.