RESORTOWA KONTROLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZ. II

 
 

Kierownik jednostki sprawuje osobiście ogólny nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej. Związane z nią czynności wykonują z urzędu: zastępcy kierownika, główny księgowy oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki, jak również inni pracownicy zobowiązani do jej wykonywania w zakresie powierzonych im obowiązków.

Kierownik jednostki może powołać wyodrębnioną organizacyjnie komórkę zakładowej rewizji gospodarczej, składającej się z pracowników, nazywanych rewidentami zakładowymi, którym wyznaczono pełnienie określonych funkcji kontrolnych.

Komórka zakładowej rewizji gospodarczej podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki lub głównemu księgowemu. Działalność gospodarcza każdej państwowej jednostki organizacyjnej powinna być poddana - w zasadzie corocznie - przez jednostkę nadrzędną rewizji gospodarczej. Rewizje te mogą być przeprowadzone jako:

- rewizje problemowe - dokonywane w celu zbadania wybranych problemów,

- rewizje kompleksowe - obejmujące badanie przebiegu określonych procesów gospodarczych równocześnie u wszystkich lub kilku wybranych uczestników biorących udział w tym procesie,

- rewizje pełne (badanie całokształtu działalności za okrea jednego roku gospodarczego).