Fundusz płac pracowników umysłowych

 
 

Po ustaleniu wielkości i struktury zatrudnienia można przystąpić do sporządzenia planu funduszu płac. W tym celu trzeba najpierw ustalić średnią płacę godzinową poszczególnych kategorii robotników różnych grup lub średnią płacę roczną.

W praktyce stosowane są również inne metody ustalania funduszu płac, np. na podstawie kosztorysów (planowanych robót). Jednakże często brak jest kompletu kosztorysów w chwili sporządzania planu funduszu płac. Poza tym przy tej metodzie trzeba eliminować różnice, jakie występują pomiędzy założeniami przyjętymi przy opracowywaniu kosztorysu, a konkretnymi warunkami, w jakich dane przedsiębiorstwo będzie realizowało roboty.

Inna metoda polega na obliczaniu funduszu płac na podstawie jego stosunku do wartości produkcji w okresie przedplanowym, najfczęściej w poprzednim roku. Należy przy tym uwzględnić zakładany na okres objęty planem wzrost wydajności pracy, nie pociągający za sobą konieczności pokrycia wynagrodzeń ze środków funduszu płac. Ta metoda, nazywana metodą statystyczną, jest jednak mało dokładna i dlatego może być stosowana jedynie w układach mających niewielką produkcję, o mało zróżnicowanych asortymentach, a co za tym idzie i pracochłonności w porównywanych okresach.

Fundusz płac pracowników umysłowych ustala się na podstawie planu etatów, obowiązujących stawek wynagrodzeń (z uwzględnieniem planowanych awansów do wyższych grup wynagrodzenia) oraz ustalonego przez jednostkę zwierzchnią wskaźnika funduszu premiowego, Plan funduszu płac przedsiębiorstwa budowlanego obejmuje:

- 1) osobowy fundusz płac, na który składają się wypłaty wy Przykład 13-1. Plan przewiduje wykonanie robót budowlano-montażowych o wartości 369 000 000 zł, przy planowanym funduszu czasu pracy na 1 robotnika 2300 «godzin i wydajności pracy na 1 rob/godz. 115,- zł. 2 obliczenia wynika, że dla wykonania zadania potrzeba 1395 osób. nagrodzeń osobom stale zatrudnionym w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę,

- 2) fundusz płac uczniów, a więc wynagrodzenia za praktykę i prace wykonywane przez osoby odbywające praktykę i uczęszczające do szkół,

- 3) bezosobowy fundusz płac - na wynagrodzenia za prace doraźne.

PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MASZYNY BUDOWLANE

Przy opracowywaniu zapotrzebowania na maszyny budowlane należy wyjść z założeń dotyczących zwiększenia stopnia mechanizacji robót, które dotychczas nie są dostatecznie zmechanizowane. W tym celu przeprowadza się:

- szczegółową analizę wskaźników zmechanizowania poszczególnych robót,

- kontrolę stanu technicznego posiadanego parku maszynowego,

- weryfikację norm wydajności podstawowych maszyn budowlanych w kierunku odpowiedniego zwiększenia ich - w proporcji do założonego w planie wskaźnika zmianowości.

Do zwiększenia wydajności maszyn budowlanych mogą się przyczynić zamierzenia zarówno o charakterze organizacyjnym, jak i rzeczowym. Są to w szczególności:

- właściwy dobór maszyn do zakresów i rodzajów robót oraz koordynacja harmonogramów zatrudnienia maszyn budowlanych (w tym także maszyn i urządzeń współpracujących) z harmonogramami robót budowlanych,

- zmniejszenie przestojów maszyn budowlanych poprzez właściwe przygotowanie frontów robót, poprawę organizacji pracy na stanowiskach roboczych itp.,

- zwiększenie efektywnego czasu pracy maszyn,

- podwyższenie stanu gotowości technicznej maszyn budowlanych i ich należytą sprawność.

Poprawę stanu gotowości technicznej maszyn budowlanych, będącą jednym z podstawowych warunków intensyfikacji wykorzystania maszyn, można osiągnąć między innymi przez:

- dalsze rozwijanie napraw maszyn drogą wymiany zespołów w oparciu o współpracę z zakładami remontowymi,

- rozwijanie współpracy z zakładami remontowymi w zakresie wymiany całych maszyn do remontu na całe maszyny po remoncie, .

- koncentrację napraw głównych wybranych rodzajów i typów maszyn lekkich i średnich wT wyspecjalizowanych terenowych bazach sprzętowych,

- rozwój napraw bieżących i awaryjnych między innymi dro gą wymiany części i zespołów na miejscach pracy maszyn przez czołówki warsztatowe, '

- stosowanie wielozmianowej pracy sprzętowego zaplecza obsługowo-naprawczego, co powinno doprowadzić do lepszego wykorzystania jego maszyn i urządzeń, a tym samym skracania cyklów remontowych maszyn budowlanych.

Rozwinięcie treści planowania w zakresie maszyn budowlanych oraz środków transportu następuje:

- w planie inwestycyjnym, gdy chodzi o planowanie nakładów na zakup (powiększenie) taboru oraz wTymianę (połączoną z modernizacją) środków trwałych.

- w planie nakładów na remonty.

- Trzeba bowiem:

- nie tylko określić zakres potrzeb i rozmiary niezbędnych nakładów, ale także stopień pilności zaspokojenia potrzeb, zwłaszcza gdy chodzi o zakup środków trwałych, z uwagi na ograniczone rozmiary stojących do dyspozycji środków inwestycyjnych

- dokonać wyboru najbardziej efektywnej formy, jeśli chodzi o odnowę środków trwałych: remont - wymiana każda z tych form wymaga nakładów (rzeczowych i finansowych), jednakże ich efektywność jest na ogół bardzo zróżnicowana i zależy od wielu czynników.