Plan obrotów materiałowych

 
 

Przy ustalaniu zużycia materiałów na cele produkcji podstawowej najdokładniejsze wyniki można osiągnąć przyjmując za podstawę dane dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowanych obiektów i harmonogramy robót. Dokumentacja ta zawiera bowiem wykaz podstawowych materiałów niezbędnych do wykonania robót, a kolejność robót wynikająca z harmonogramów umożliwia odpowiednie rozłożenie zapotrzebowania na materiały w czasie. Jednakże dość często w momencie opracowywania planu przedsiębiorstwo nie dysponuje kompletem dokumentacji. Wtedy trzeba się posłużyć metodą statystyczną, na podstawie danych za okresy ubiegłe, z uwzględnieniem ewentualnych zmian, jeśli chodzi o strukturę produkcji, jej lokalizację, przewidywane zmiany w technologii wykonawstwa robót itp. Trzeba również uwzględnić oszczędności w zużyciu materiałów, jakie zamierza się osiągnąć na skutek postępu technicznego.

Syntetycznym dokumentem obrazującym całokształt gospodarki materiałowej jest plan obrotów materiałowych. Obejmuje on zapasy materiałów na początek okresu, przychód materiałów z podziałem na źródła dostaw, zużycia materiałów, według rodzajów działalności (podstawowa, pomocnicza), sprzedaż materiałów z wyodrębnieniem sprzedaży zapasów zbędnych i nadmiernych, wskaźnik rotacji zapasów itp. Tak sporządzony plan obrotów materiałowych umożliwia skoordynowanie planu zaopatrzenia z innymi częściami planu. Pozwala on także na ocenę prawidłowości założeń przyjętych w planie zaopatrzenia w zakresie kształtowania się zapasów.