PLAN FINANSOWY

 
 

Finansowa część planu przedsiębiorstwa powinna być powiązana ściśle z pozostałymi częściami planu techniczno-ekonomicznego i obejmuje następujące dziedziny gospodarki finansowej przedsiębiorstwa:

- wyposażenie w środki gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki zapasami,

- ustalenie planowanego wyniku finansowego, podział zysku i zapewnienie powiązań z budżetem,

- określenie funduszów własnych,

- Przy wykorzystaniu rachunku kosztów, ujmującym koszty w odpowiednich układach,

- fundusze obce, z wyodrębnieniem udziału kredytów bankowych w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Finansowa część planu opiera się na otrzymanych ze zjednoczenia wskaźnikach (normach finansowych). Chodzi przede wszystkim o normy odpisów z zysku i amortyzacji. Te dwa źródła stanowią bowiem podstawę zasilania wewnętrznego, które - jak to już wyjaśniono - jest powiązane z układem pobudzania. Zasilanie zewnętrzne to ewentualne dotacje z jednostki nadrzędnej (i ewentualnie z budżetu) oraz kredyty bankowe.

Niezależnie od zestawień tabelarycznych część finansowa planu powinna zawierać tekstowe uzasadnienie przyjętych założeń. W uzasadnieniu przedsiębiorstwo powinno podać również podstawowe dane finansowe, uwzględniając relacje innych części planu techniczno-ekonomicznego, i to w ujęciu retrospektywnym - przy wykorzystaniu danych statystycznych obejmujących co najmniej dwa lata przed rokiem planowym.

Wykazanie współzależności pomiędzy danymi finansowymi a założeniami rzeczowymi ujętymi w poszczgólnych elementach planu przedsiębiorstwa oraz ocena tych zjawisk w ujęciu dynamicznym ułatwia analizę planu i jego rozpatrzenie m.in. przez konferencję samorządu robotniczego.

UWAGI OGÓLNE NA TEMAT CELU, PRZEDMIOTU ORAZ FUNKCJI ANALIZY EKONOMICZNEJ

Celem analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie jest ocena wykonania planowych zadań gospodarczych, ogólnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jego rozwoju i osiągnięć w zakresie postępu techniczno-organizacyjnego i ekonomicznego. W szczególności analiza powinna zmierzać do:

- rozliczenia głównych czynników przyrostu produkcji,

- wyjaśnienia przyczyn ważniejszych odchyleń od planu wraz z oceną zależnych i niezależnych od przedsiębiorstwa czynników wpływających na te odchylenia,

- oceny postępu techniczno-organizacyjnego i ekonomicznego przedsiębiorstwa retrospektywnie, w roku sprawozdawczym (analizowanym) oraz z punktu widzenia kierunków i tempa rozwijania go w latach następnych,

- oceny wykorzystania przez przedsiębiorstwo istniejących możliwości poprawy efektywności gospodarowania wraz ze wskazaniem i ustosunkowaniem się do trudności, hamujących postęp techniczno-ekonomiczny w przedsiębiorstwie.