Przedmiotem analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie są:

 
 

- wykonanie zadań produkcyjnych,

- efektywność zastosowanych (zaangażowanych) czynników produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem pracy żywej oraz środków pracy,

- sprawność organizacji przedsiębiorstwa oraz efektywność metod zarządzania,

- wyniki ekonomiczno-finansowe działalności gospodarczej,

- stan majątkowy, sytuacja finansowa oraz zdolność płatnicza przedsiębiorstwa.

W toku analizy ekonomicznej zmierza się do wykrycia i określenia przyczyn powodujących niewykonanie zadań gospodarczych, wyników ekonomiczno-finansowych, stanu majątkowego oraz sytuacji finansowej. Na tej podstawie podejmuje się niezbędne środki zaradcze, mające na celu uzdrowienie działalności i sytuacji finansowej badanej jednostki. Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej przedsiębiorstwa spełnia wiele różnorodnych funkcji.

UWAGI OGÓLNE NA TEMAT CELU, PRZEDMIOTU ORAZ FUNKCJI ANALIZY EKONOMICZNEJ CZ. II

Po pierwsze, informuje o tym, czy gromadzone środki i zatrudniony personel zapewniają.sprawną działalność przedsiębiorstwa, oraz - czy proporcje między poszczególnymi czynnikami produkcji są racjonalnie dobrane, tak z punktu widzenia optymalnych wielkości, jak i struktury. Pośrednio, informacje te dają odpowiedź na pytanie, czy w procesach gospodarczych nie występują straty wskutek nadmiernego zaangażowania (zgromadzenia za dużych zasobów) i zużycia jednych czynników produkcji przy niewykorzystaniu innych.

Po drugie analiza ekonomiczna służy przede wszystkim potrzebom własnym przedsiębiorstwa jako niezbędny środek informacji i instrument analityczny stanowiący podstawowe narzędzia w procesie zarządzania działalnością gospodarczą, a więc przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Jest ona wykorzystywana zarówno przez kierownictwo przedsiębiorstwa, jak i poszczególne komórki zarządu i ruchu, a także przez jego organy społeczne, np. konferencję samorządu robotniczego.

Po trzecie, analizę ekonomiczną otrzymuje jednostka nadrzędna, której służy ona jako instrument oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i wyników wykonania planu gospodarczego, jako źródło informacji i wniosków w zakresie stosowania instrumentów ekonomicznych oraz przedsięwzięć organizacyjnych, ustalania planów na przyszłe okresy, jako podstawa sporządzania analiz dotyczących szerszych układów ekonomicznych (analiz zjednoczenia) itp.

Opracowywane przez przedsiębiorstwo analizy ekonomiczne konieczne są także we współpracy z kontrahentami, a przede wszystkim z bankiem, który m.in. na podstawie wyników analiz ekonomicznych oddziałuje na decyzje przedsiębiorstwa, stosując odpowiednią politykę kredytową.

RODZAJE ANALIZ EKONOMICZNYCH ORAZ OGÓLNE ZAŁOŻENIA ICH OPRACOWYWANIA

- Rozróżnia się trzy rodzaje analiz:

- analizy okresowe: kwartalne, miesięczne i krótkookresowe,

- analizy problemowe,

- analizę roczną.

Do tego celu służy przede wszystkim sprawozdawczość operatywna, o dużej częstotliwości przekazywania. Są to najczęściej meldunki dekadowe, tygodniowe, a nawet codzienne, przy czym podane w nich dane nie zawsze mają charakter ostateczny. Mają one na bieżąco orientować adresatów o przebiegu realizacji zadań, występujących tendencjach, a także ewentualnych trudnościach.

Analizy okresowe przeprowadzane są głównie na własne potrzeby przedsiębiorstwa, dla bieżącej oceny ich działalności i podejmowania na tej podstawie operatywnych przedsięwzięć. Służą więc one bieżącym potrzebom zarządzania przedsiębiorstwem.

Analizy problemowe mają na celu pogłębienie informacji dotyczących konkretnego odcinka działalności przedsiębiorstwa. W zakres analiz problemowych mogą wchodzić np. problemy wydajności pracy, wykorzystanie sprzętu, zużycie materiałów i kosztów. Podobnie jak w przypadku analiz okresowych również wyniki analiz problemowych służą przede wszystkim do podejmowania operatywnych decyzji przez kierownictwo przedsiębiorstwa.

Szczególnie szerokie zastosowanie ma roczna analiza ekonomiczna działalności gospodarczej przedsiębiorstwa . Opracowuje się ją na podstawie następujących materiałów:

- danych sprawozdawczości sporządzanej na wzorach (formularzach) Głównego Urzędu Statystycznego (dla celów ogólnej statystyki ),

- danych sprawozdawczości wewnętrzino-resortowej ,

- protokołów z kontroli przeprowadzanych przez organy kontroli państwowej, np. Najwyższą Izbę Kontroli oraz organy kontroli społecznej,