Rodzaje sprawozdawczości

 
 

Ogólne zasady przeprowadzania rocznych analiz ekonomicznych zostały ustalone w uchwale nr 5 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie rocznych analiz ekonomicznych oraz kompleksowych ocen działalności jednostek gospodarczych („Monitor Polski” nr 2 z 1973 r., poz. 8). W wykonaniu cytowanej uchwały Komisja Planowania przy Radzie Ministrów i Ministerstwo Finansów, w porozumieniu z Głównym Urzędem Statystycznym, wydały następujące materiały pomocnicze:

- 1) „Ogólne wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania analiz rocznych”, Warszawa, styczeń 1973,

- 2) „Przykładowy schemat rocznej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa budowlano-montażowego", Warszawa, styczeń 1973.

Zakres, formy oraz tryb opracowywania tej sprawozdawczości reguluje instrukcja nr 34 do sprawozdawczości statystycznej uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz samodzielnych oddziałów wykonawstwa inwestycyjnego na formularzach oznaczonych symbolem B, wydana przez Główny Urząd Statystyczny.

Mamy różne rodzaje sprawozdawczości: w zależności od częstotliwości składania możemy dokonać podziału na sprawozdawczość operatywną oraz o charakterze ciągłym, z podziałem na miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną w zależności od treści informacji' zawartych w sprawozdawczości rozróżnia się sprawozdawczość rzeczową i finansową.

- ekspertyz działalności przdsiębiorstwa i jego odcinków,

- wyników analiz przeprowadzonych w przedsiębiorstwie, zwłaszcza okresowych i problemowych (w ciągu roku), wyników analiz dotyczących działalności poszczególnych komórek ruchu i zarządu przedsiębiorstwa,

- innych materiałów i informacji znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa, np. wyników inspekcji przeprowadzonych przez bank kredytujący i kontrolujący działalność przedsiębiorstwa.