Przedmiot części ogólnej analizy

 
 

Obejmuje się nim wszelkie wyrażone w formie liczbowej informacje ekonomiczne, a więc także liczby bezwzględne, wyrażające wielkości konkretne (absolutne) albo przeciętne (średnie) danego zjawiska, liczby względne, współczynniki wyrażające zależności (relacje) ekonomiczne, występujące między zjawiskami itp.

Iizy rocznej przedsiębiorstwa zawiera: część ogólną, część szczegółową, wnioski oraz - w formie załączników - syntetyczne tablice ujmujące najważniejsze wskaźniki ekonomiczne. Przedmiotem części ogólnej analizy powinno być:

- dokonanie syntetycznej oceny wyników osiągniętych w danym roku oraz dokonanie oceny stopnia zaspokojenia przez przedsiębiorstwo potrzeb w zakresie robót budowlano-montażowych rejonu, w którym ono działa,

- ustalenie węzłowych problemów, których realizacja ma zasadniczy wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa,

- wytyczenie kierunków i sposobów wykorzystania istniejących w przedsiębiorstwie rezerw.

- Charakterystykę osiągniętych wyników można ująć jako:

- wykonanie zadań rzeczowych w ujęciu ilościowym i wartościowym, z uwzględnieniem stopnia dotrzymywania cykli realizacji inwestycji,

- zakres wdrażania postępu technicznego, z uwzględnieniem jakości wykonawstwa robót oraz efektywności stosowanych technik wykonawstwa,

- dane dotyczące efektywności postępu techniczno-ekonomicznego, wyrażonego m.in. we wzroście wydajności pracy, zmniejszeniu kapitałochłonności produkcji, poprawie rentowności itp.,

- opisie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem kształtowania się poszczególnych składników majątkowych oraz źródeł ich sfinansowania (tworzenia funduszów własnych, udziału kredytu bankowego w finansowaniu poszczególnych składników aktywów).

Opracowanie zawierające wyniki rocznej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa

W części ogólnej powinny być także przedstawione trudności, na jakie napotyka przedsiębiorstwo w swojej pracy wraz z omówieniem przyczyn ich powstania oraz sposobów przezwyciężania. Chodzi o takie zagadnienia, jak braki w zaopatrzeniu w materia-

Jest to zaangażowanie środków trwałych (ewentualnie także obrotowych, a więc całego majątku) w produkcji bądź w usługach. Relację obli, cza się dzieląc sumę przeciętnej wartości środków przez wartość produkcji lub usług. Odwrotność tej relacji wyraża produktywność środków trwałych.

W części szczegółowej powinny być rozwinięte tylko te problemy (zawarte w części ogólnej), które uznane zostały za podstawowe, przy czym poszczególne zagadnienia bada się według rodzajów działalności i ich wzajemnych powiązań. Jest to konieczne dla rozliczenia wpływu wyników każdego z rodzaju działalności na wyniki całego przedsiębiorstwa.

Wnioski, do których dołącza się syntetyczne tabele wskaźników ekonomicznych, powinny być konkretne, a ich treść formułowana w sposób jednoznaczny. Każdy wniosek powinien zawierać wyliczenie efektów, jakie przynieść ma jego realizacja, termin wykonania oraz komórkę organizacyjną (osobę) odpowiedzialną za zrealizowanie wniosku.

Opracowanie zawierające wyniki rocznej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa jest m.in. przedmiotem obrad KSR-u. Stąd wynikające z analizy oceny i stwierdzenia muszą być doprowadzone do wiadomości całej załogi przedsiębiorstwa. Uzasadnia to celowość przedstawienia niektórych ważniejszych zjawisk (ich tendencji) oraz wyników w formie wizualnej. Postulat ten może być spełniony przez posługiwanie się dla prezentowania wyników analizy różnymi rodzajami wykresów. Do najczęściej stosowanych zalicza się wykresy słupkowe (poziome i pionowe) oraz liniowe.