ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ PRODUKCYJNYCH

 
 

Analiza wykonania zadań w zakresie produkcji (usług) stanowi punkt wyjścia w pracach analitycznych związanych z oceną działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Stąd prace w zakresie analizy produkcji - poza ustaleniem i porównaniem z planem produkcji w ujęciu wartościowym - powinny się koncentrować na takich zagadnieniach, jak:

- 1) ustalenie rzeczowych efektów produkcyjnych lub usługowych, które służą zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa i gospodarki narodowej, wyrażanych liczbą oddanych obiektów przemy- słowych (nowe moce produkcyjne), izb mieszkalnych, obiektów socjalno-kulturalnych itp.

- 2) terminowość i jakość wykonanych obiektów i robót.

Ponadto analiza wykonania produkcji powinna objąć szereg zagadnień, które nie tylko w istotny sposób wiążą się z wykonaniem przez przedsiębiorstwo zadań produkcyjnych, ale je determinują. Są to przede wszystkim: zagadnienie koncentracji robót, rytmiczność i sezonowość produkcji oraz przestrzegania cykli budowy, wraz z ustaleniem przyczyn nieterminowej realizacji zadań - zarówno zależnych, jak i niezależnych od przedsiębiorstwa. Do pierwszych można zaliczyć np. niewłaściwą organizację robót, przestoje spowodowane brakiem materiałów wskutek dej pracy służby zaopatrzeniowej. Przyczyny niezależne od przedsiębiorstwa, to przede wszystkim nieterminowe dostawy dokumentacji, nieterminowość dostaw inwestycyjnych (urządzeń i aparatury), co opóźnia ich montaż, zmiany w dokumentacji wprowadzone przez zamawiającego w toku wykonywania robót.

Zadanie analizy produkcji polega więc na ustaleniu i ocenie przebiegu i rzeczowych efektów wykonanych zadań produkcyjnych (odebranych przez zleceniodawców gotowych obiektów, robót) oraz głównych czynników wpływających na przyrost albo na spadek produkcji w stosunku do planu i okresów ubiegłych.