ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ PRODUKCYJNYCH CZ. II

 
 

Różne są stosowane metody ustalania tempa produkcji w przedsiębiorstwie. Metoda ogólna polega na porównaniu wartości obiektów oddanych w analizowanym okresie (zazwyczaj roku) do eksploatacji (użytkowania) z wartością wykonanej w tym samym okresie produkcji budowlano-montażowej. Przyjmijmy, że w badanym okresie wartość obiektów (robót) przekazanych do użytku wyniosła 120 min zł, zaś wartość wykonanych robót budowlano-montażowych - 180 min zł, to wskaźnik produkcji gotowej (sprzedanej) wynosi: 120 min zł 180 min zł

Oznacza to, że jedna trzecia wartości środków w niezakończo- nej produkcji budowlano-montażowej została zamrożona. Dla oceny przestrzegania cykli realizacji inwestycji przepro wadza się badania szczegółowe, obejmujące poszczególne pozycje planu produkcji: obiekty zakończone w terminie, z opóźnieniem oraz przyspieszeniem realizacji. Badania obejmują także przestrzeganie umownych terminów wykonania zadań (robót, obiektów).

Analizą działalności produkcyjnej należy przede wszystkim objąć produkcję podstawową, będącą celem działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Badania produkcji pomocniczej należy prowadzić głównie z punktu widzenia potrzeb produkcji podstawowej.

W zakresie produkcji budowlano-montażowej, obok mierników ilościowych, wyrażonych w jednostkach naturalnych, takich jak liczba wykonanych obiektów budowlanych, izb mieszkalnych metrów sześciennych muru, kilometrów dróg, stosuje się mierniki wartościowe. Do najczęściej stosowanych mierników wartościowych należą: produkcja globalna, produkcja i usługi ogółem, produkcja czysta, produkcja czysta brutto, produkcja dodana.