Produkcja i usługi ogółem

 
 

Produkcja globalna jest to suma wartości produkcji i usług zmniejszona o wartość wyrobów produkcji pomocniczej i usług produkcyjnych zużytych na potrzeby własne (sprzedaż wewnętrzna) oraz o wartość zużycia tymczasowych budynków i urządzeń placu budowy, tzw. tymczasowego zaplecza - finansowanych ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. Produkcja i usługi ogółem, określane również jako obrót globalny (produkcyjny) przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, obejmują:

- wartość globalnej produkcji budowlano-montażowej własnej w cenach bieżących, stanowiąca sumę wartości wszystkich robót budowlano-montażowych wykonanych siłami własnymi przedsiębiorstwa niezależnie od zakresu umów i charakteru wykonawstwa (do produkcji własnej nie zalicza się robót wykonanych przez podwykonawców)

- wartość pomocniczej produkcji przemysłowej wykonanej zarówno na potrzeby własne przedsiębiorstwa, jak i przeznaczonej na zbyt, a więc: wartość przemysłowych wyrobów gotowych wyprodukowanych z własnego surowca (materiału) oraz wartość usług przemysłowych wykonywanych przez zakłady wytwórcze organizacyjnie wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa budowlano-montażowego

- wartość usług produkcyjnych, obejmujących usługi świadczone na potrzeby przedsiębiorstwa lub dla obcych odbiorców' przez jednostki usługowe (np. jednostki projektowe, kosztorysowe, transportu, wynajmu maszyn i mechanizmów budowlanych, kompletacji dostaw wyposażeniowych obiektów budowlanych, przemysłowych itp.), wyodrębnione organizacyjnie w ramach przedsiębiorstwa budowlano-montażowego.