DECYZJE W GOSPODARCE SOCJALISTYCZNEJ

 
 

Obok spraw związanych z rozwojem branży jako całości występuje w działalności gospodarczej bogata problematyka w skali mikroekonomicznej, dotycząca poszczególnych przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwie podejmowane są wszelkie decyzje, które mają na celu usprawnienie jego działalności gospodarczej przez wdrażanie wszelkich form „małego” postępu techniczno-organizacyjnego. Chodzi więc o takie przedsięwzięcie, dzięki którym zadania produkcyjne mogą być wykonane jakościowo lepiej i szybciej, a przede wszystkim oszczędniej, przy mniejszych nakładach. Droga do tego prowadzi przez lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń, sprzętu budowlanego, środków transportu, siły roboczej itp. '

W gospodarce socjalistycznej decyzje dotyczące tempa oraz kierunków rozwoju gospodarki narodowej znajdują wyraz przede wszystkim w dyrektywnych wskaźnikach planu oraz w opracowanych przez organ centralny wytycznych dotyczących polityki gospodarczej. Za pomocą tych instrumentów określa się zarówno zadania, np. wielkość i asortyment produkcji, kierunki postępu technicznego, wynik finansowy jak i środki potrzebne do ich wykonania, a zwłaszcza wielkość nakładów na powiększenie zasobów produkcyjnych, fundusz płac itp.

Wskaźniki dyrektywne ustalane są w narodowym planie gospodarczym w układzie dotyczącym poszczególnych ministerstw. Ministerstwa rozdzielają je pomiędzy zjednoczenia. Te ostatnie z kolei ustalają zadania i określają środki w stosunku do zgrupowanych w danym zjednoczeniu przedsiębiorstw i kombinatów.