Miernik jakości wykonanych robót

 
 

W dalszym ciągu należy zbadać zgodność asortymentów produkcji z warunkami sprecyzowanymi w umowach oraz terminowość oddawania inwestycji (robót) do użytku. Trzeba także wskazać, jakie czynniki i dlaczego wywarły istotny wpływ na zmiany jakości produkcji (poprawa jakości lub jej pogorszenie), na konieczność robót poprawkowych itp. przedsiębiorstwo produkcyjnych środków trwałych (np. 100 min zł) otrzymamy:

Oznacza to, że w analizowanym roku przedsiębiorstwo uzyskało z każdej złotówki zaangażowanego w produkcji trwałego majątku produkcyjnego produkcję o wartości 2 zł, zaś dla osiągnięcia produkcji o wartości 1 zł trzeba było zaangażować trwały majątek produkcyjny o wartości 50 groszy.

Miernikiem jakości wykonanych robót (obiektów) może być m.in, wysokość zapłaconych przez przedsiębiorstwo kar za nieterminowe usuwanie usterek oraz koszt robót poprawkowych.

Do podstawowych zagadnień, które należy objąć badaniami w jak najszerszym zakresie, wchodzi ocena racjonalności gospodarowania oraz stopnia wykorzystania pracy i zasobów produkcyjnych zaangażowanych w procesach produkcyjnych. Badania należy prowadzić pod kątem możliwości oceny prawidłowości przyrostu i struktury zasobów potencjału produkcyjnego oraz zmian w organizacji i metodach działania i powiązania z osiągniętym przyrostem produkcji i potrzebami produkcji przyszłych okresów. Przede wszystkim należy zbadać:

- w zakresie zatrudnienia - prawidłowość gospodarowania kadrami i funduszem płac,

- w zakresie gospodarowania środkami trwałymi - prawidłowość struktury i 'eksploatacji bazy technicznej oraz stanu jej sprawności technicznej i efektywności,

- w zakresie gospodarowania środkami obrotowymi - efektywność wykorzystania oraz ich wpływ na działalność produkcyjną-