Wzrost współczynnika produktywności w porównaniu z planem

 
 

Obliczone współczynniki orientują o kierunkach zmian - korzystnych lub niekorzystnych. I tak, wzrost współczynnika produktywności w porównaniu z planem i poprzednimi okresami oznacza lepsze wykorzystanie środków produkcji. Po .prostu, przedsiębiorstwo osiąga większą produkcję na jednostkę zaangażowanych w procesie wytwarzania środków produkcji, albo inaczej mówiąc, mniej zasobów środków produkcji potrzeba na wytworzenie jednostki produkcji oznacza to zmniejszenie kapitało- chłonności produkcji.

O zwiększeniu intensywności wykorzystania środków produkcji i ich produktywności możemy mówić, gdy: lub gdy: gdzie: Pi, PQ - wartość produkcji w okresie analizowanym i poprzednim przyjętym za bazę porównawczą (wzorzec),

Mpl, Mpo - średnie stany środków produkcji w okresie analizowanym i przyjętym za bazę porównawczą. Środki obrotowe. Badania w zakresie środków obrotowych należy skoncentrować przede wszystkim na ocenie zasadności wielkości zapasów oraz oceny gospodarki nimi z punktu widzenia jej wpływu na działalność produkcyjną i finansową. W szczególności chodzi o zapasy materiałowe: struktura zapasów, terminowość dostaw, sposób przechowywania itp. Analiza powinna doprowadzić do oceny prawidłowości i przydatności zapasów materiałów (wykazanie zapasów nadmiernych i zbędnych), wielkości zużycia, wskaźników rotacji oraz wskaźników przyrostu zapasów w przekroju grup materiałów w powiązaniu z wielkościami przyjętymi w planie. Należy również wyjaśnić przyczyny wszelkich nieprawidłowości w zaopatrzeniu i gospodarce magazynowej.