ANALIZA SPRAWNOŚCI ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

 
 

Analiza organizacji przedsiębiorstwa oraz metod zarządzania polega na badaniu jego struktury organizacyjnej oraz prawidłowości powiązań poszczególnych komórek z punktu widzenia:

- możliwości sprawnego funkcjonowania całego układu produkcyjnego oraz należytego rozgraniczenia odpowiedzialności poszczególnych jego ogniw (podukładów), ’

- aparatu zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem,

- efektywności dokonywanych zmian organizacyjnych w dostosowaniu do zmieniających się zadań gospodarczych przedsiębiorstwa oraz warunków ich realizacji.

- W szczególności zakres analizy dotyczy:

- stosowanego systemu organizacyjnego i jego efektywności z punktu widzenia charakterystyki przedsiębiorstwa,

- rodzaju i charakteru działalności produkcyjnej, rozmiarów i struktury produkcji, ‘ ,

- bazy technicznej i jej lokalizacji, prawidłowości rozmieszczenia z punktu wadzenia rozrzutu i zakresu poszczególnych ogniw produkcyjnych: budowy, kierownictwa robót, wytwórnie, magazyny centralne itp.

- obiegu, przetwarzania i przesyłania informacji .

ANALIZA FINANSOWA

Analiza finansowa stanowi część składową analizy techniczno-ekonomicznej. Przedmiotem analizy finansowej jest badanie kosztów, wyniku finansowego, stanu majątkowego oraz sytuacji finansowej! zdolności płatniczej przedsiębiorstwa.

Zadaniem tej części analizy jest badanie w powiązaniu elementów działalności przedsiębiorstwa i ustalenie czynników zmian wyniku oraz sytuacji finansowej powstałych w działalności gospodarczej analizowanej jednostki.

Niedomagania w tym zakresie powodują zakłócenia w zasilaniu przedsiębiorstwa w środki produkcji, fundusze pieniężne itp., m.in. wskutek niedostatecznego wyprzedzania produkcji przez zamówienia materiałów, przez zamówienia wadliwe co do ilości, jakości, terminów dostaw itp. przez nieprawidłową ocenę zapotrzebowania na siłę roboczą, sprzęt budowlany itp. Słowem wszystkie nieprawidłowości występujące w systemie informacyjnym stają się przyczynami wielu zakłóceń w procesie zarządzania oraz w normalnym funkcjonowaniu układu.

Analiza kosztów obejmuje badanie zależnych i niezależnych od przedsiębiorstwa czynników zmian wielkości struktury i poziomu kosztów oraz rezerw w tym zakresie. W szczególności chodzi o ustalenie, jakie czynniki wpłynęły na zmiany poziomu kosztów własnych produkcji budowlano-montażowej i rozliczenie (w układzie liczbowym) przynajmniej wpływu zmian z tytułu:

- cen kosztorysowych,

- urzędowych zmian cen, taryf i różnego rodzaju opłat,

- zmiany struktury asortymentowej produkcji,

- wielkości produkcji i stopnia jej koncentracji,

- kooperacji i koordynacji (generalne wykonawstwo, wykonywanie robót bez przerywania eksploatacji w zakładzie rozbudowywanym i modernizowanym, dostawy maszyn i sprzętu),

- zmiany norm (nowa technologia).

ANALIZA FINANSOWA CZ. II

W analizie kosztów wykorzystuje się urządzenia ewidencyjne rachunku kosztów, a przede wszystkim układy kosztów: rodzajowy, funkcjonalny i kalkulacyjny. Szczególnie wnikliwymi badaniami należy objąć:

- amortyzację maszyn i urządzeń produkcyjnych: badanie prawidłowości stosowania stawek amortyzacyjnych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych, itp., posługując się m.in. kartami szczegółowymi środków trwałych oraz tabelami amortyzacyjnymi,

- zużycie materiałów do produkcji (zużycie materiałów podstawowych, pomocniczych, przedmiotów nietrwałych itp.) oraz paliwa w zakresie materiałów chodzi przede wszystkim o badanie przestrzegania norm zużycia ,

Jednym bowiem z podstawowych czynników decydujących o wielkości wyniku finansowego przedsiębiorstwa jest poziom kosztów własnych produkcji. Wynikowy poziom kosztów własnych jest jednym z podstawowych syntetycznych mierników oceny pracy przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia potrzeby normowania zużycia materiałów dzieli się je zwykle na dwie grupy: te, które na placu budowy nie podlegają żadnej obróbce, a więc są wbudowywane w obiekty w takim stanie, w jakim je odebrano (zmagazynowano) i te, które podlegają obróbce. W odniesieniu do materiałów grupy drugiej w procesie technologicznym powstają nie dające się uniknąć ubytki. Stąd potrzeba normowania icb zużycia.

- zużycie usług związanych z wynajmem sprzętu i transportu, a także konserwacją i remontami maszyn i urządzeń itp.,

- płace robotników zajmujących się bezpośrednio produkcją oraz konserwacją i remontami maszyn i urządzeń wraz z przypadającymi na te płace składnikami z tytułu ubezpieczeń społecznych,

- płace personelu technicznego bezpośrednio zatrudnionego przy produkcji wraz z przypadającymi na te płace składkami z tytułu ubezpieczeń społecznych.