Analiza wyników ekonomiczno-finansowych

 
 

Analiza powinna doprowadzić do ustalenia, w jakiej mierze każdy z wymienionych czynników wpływa na występujące odchylenia oraz określić ich charakter.

Przedmiotem badań w zakresie kosztów jest ustalenie, na ile uzasadniony jest wzrost kosztów stałych na tle zmian rozmiarów działalności. Wiadomo, że koszty stałe nie powinny, a przynajmniej nie muszą reagować na zmiany rozmiarów działalności przedsiębiorstwa. Są one bowiem w pewnych granicach niezależ- ne od jej rozmiarów. Toteż ten zakres dociekań w ramach analizy kosztów ma istotne znaczenie, pozwalają one bowiem na wykrycie przerostów w administracji, kosztów utrzymania pomieszczeń nieprodukcyjnych itp.

W analizie wyników ekonomiczno-finansowych chodzi o ustalenie stopnia wykonania planowego wyniku finansowego (akumulacji, zysku, straty) oraz wykrycia i ustosunkowania się do wpływu różnych czynników - zależnych i niezależnych od przedsiębiorstwa - na wynik finansowy.

Rozróżnia się pojęcie akumulacji finansowej na sprzedaży, nazywanej też akumulacją operacyjną oraz akumulacji z całokształtu działalności przedsiębiorstwa, a więc z uwzględnieniem wyników działalności pozaoperacyjnej. Badania wykonania planu akumulacji obejmują więc zarówno akumulację osiągniętą na sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, jak i w innych rodzajach działalności.

W przedsiębiorstwie nadwyżka przychodów ze sprzedaży wytworzonej produkcji (usług) nad kosztami własnymi daje wynik finansowy dodatni, zwany akumulacją finansową, a nadwyżka kosztów własnych nad przychodami ze sprzedaży wynik ujemny (stratę).