CZĘŚCI DOKUMENTACJI I ICH WZAJEMNE POWIĄZANIE

 
 

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa budowlanego jako realizatora inwestycji największe i pierwszoplanowe znaczenie mają te części dokumentacji, które stanowią bezpośrednią podstawę organizowania, planowania, a następnie realizacji budowy. W tej części podręcznika używać będziemy poznanych upszed- nio określeń, a mianowicie:

- budowa - oznacza zadanie inwestycyjne jako wyodrębnioną funkcjonalnie część przedsięwzięcia inwestycyjnego,

- obiekt budowlany - oznacza część zadania inwestycyjnego (np. budynek mieszkalny, zapora wodna itp.). W niektórych przypadkach obiekt może stanowić samodzielne zadanie inwestycyjne,

- plac budowy :- oznacza wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania czynności związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego,

- projekty budowlane,

- projekty instalacyjne,

- rysunki robocze,

- projekty organizacji budowy i robót,

- kosztorysy.

W celu umożliwienia realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budownictwa przemysłowego należy dodatkowo sporządzić dokumentację dotyczącą wyposażenia technicznego (np. wyposażenie w maszyny i urządzenia powstającego zakładu przemysłowego).

Projekty budowlane składają się zazwyczaj z dwóch części. Pierwszą stanowi projekt architektoniczny. Jest on projektem wiodącym i zawiera rzuty poziome wszystkich kondygnacji, przekroje oraz elewacje.

Drugą część stanowi projekt konstrukcyjny, który jest uzupełnieniem projektu architektonicznego i zawiera obliczenia statyczne oraz rysunki niezbędne do realizacji konstrukcji budynku. Projekty instalacyjne mogą dotyczyć:

- instalacji elektrycznych,

- instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych itp.

Zarówno do projektów' budowlanych, jak i do projektów instalacyjnych mogą być dołączone rysunki robocze, ujmujące w większych skalach mniej czytelne lub bardziej skomplikowane fragmenty rozwiązań projektowych.

W projektach organizacji budowy i robót określa się metody wykonania robót i zagospodarowania placu budowy. W kosztorysach zarówmo budowlanych, jak i instalacyjnych ustala się wTartości sprzedażne wykonanych robót.

Poszczególne części dokumentacji są ze sobą wzajemnie ściśle powiązane i stanowią całość rozwiązań technicznych i ekonomicznych dotyczących realizacji inwestycji. Punktem wyjścia jest projekt architektoniczny, który rozwiązuje funkcję budynku. Na jego podstawce sporządza się projekt konstrukcyjny, projekty branżowe oraz projekt organizacji budowy i robót. Na podstawie tej dokumentacji, uzupełnionej często rysunkami roboczymi, można sporządzić kosztorysy dotyczące części budowlanej i robót instalacyjnych.