GOSPODAROWANIE DOKUMENTACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM

 
 

Właściwe wykorzystanie dokumentacji inwestycji gwarantuje odpowiednią realizację danej inwestycji, a w konsekwencji decyduje o właściwych cechach lub parametrach przyszłej jej eksploatacji.

Obieg dokumentacji i gospodarowanie nią w przedsiębiorstwie budowlanym może mieć dość różne formy zależnie od następujących czynników:

- rodzaju i wielkości inwestycji,

- formy organizacyjnej jednostki realizującej zadanie,

- stopnia złożoności procesów roboczych i całości procesu budowlanego,

- długości cyklu budowy itp.

Niezależnie od pewnych różnic uwarunkowanych wyżej podanymi czynnikami można przyjąć, że w zakresie obiegu i gospodarowania dokumentacją inwestycji wykonawca robót dokonuje następujących czynności:

- przyjęcia dokumentacji,

- analizy i kontroli dokumentacji,

- podziału dokumentacji i zaopatrzenia w nią podwykonawców,

- ewidencjonowania dokumentacji w przedsiębiorstwie i na budowie.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami (ogólne zasady) i warunki umów o realizację inwestycji zamawiający (inwestor) zobowiązany jest dostarczyć wykonawcy projekt techniczny inwestycji w całości lub częściami w umówionych terminach. Jeżeli w umowie ściśle nie ustalono terminu, to istnieje obowiązek dostarczenia projektu (w trzech egzemplarzach) generalnemu wykonawcy nie później niż 120 dni przed terminem rozpoczęcia bu-' dowy lub obiektu i nie później niż 30 listopada roku poprzedzającego rozpoczęcie tej budowy lub obiektu.

Analizy i kontroli dokumentacji dokonuje generalny wykonawca przy współudziale przedstawicieli podwykonawców. Sprawdzeniu podlega przede wszystkim kompletność dokumentacji oraz jej zakres przewidziany umową.