GOSPODAROWANIE DOKUMENTACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM CZ. II

 
 

Sprawdzanie kompletności dokumentacji jest szczególnie istotne w razie realizacji bardziej skomplikowanych zadań inwestycyjnych, np. w zakresie budownictwa przemysłowego, gdzie niezależnie od dokumentacji budowlanej i branż związanych (np. instalacja) istnieje dokumentacja dotycząca wyposażenia technologicznego zakładu.

Dokumentacja podlega również sprawdzeniu pod względem formalnym, to znaczy np. czy jest zatwierdzona przez upoważnione organy.

Szczególną uwagę należy przywiązywać do sprawdzenia kosztorysów, zarówno pod względem kompletności opisów pozycji i ilości robót do wykonania, jak i pod względem zastosowanych wycen i zgodności z danymi wyjściowymi, uprzednio ustalonymi między stronami. Zwłaszcza stosując ryczałtowy system rozliczeń między wykonawcą i inwestorem, zagadnienie dokładnej analizy kosztorysu ma podstawowe znaczenie dla właściwego ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego.

W razie dostrzeżenia w dokumentacji braków, usterek lub niedokładności przedsiębiorstwo (np. dział przygotowania produkcji) sporządza wraz z inspektorem nadzoru protokół ustalający uchybienia stwierdzone w dokumentacji. Usterki te powinien usunąć projektant w związku z tym dokumentację zwraca się do biura projektów, które ją sporządzało.

Przy mniejszym zakresie koniecznych poprawek i uzupełnień lub jeżeli zwracanie dokumentacji do biura projektów mogłoby spowodować zahamowanie robót na budowie, istnieje możliwość dokonania w dokumentacji odpowiednich korekt przez projektanta bezpośrednio na budowie, w ramach tzw. „nadzoru autorskiego”, lub przez inspektora nadzoru w uzgodnieniu z projektantem.