Roboty nie objęte dokumentacją

 
 

W toku wykonywania robót należy nanosić na rysunki robocze wszelkie zmiany zachodzące w czasie budowy. Mogą to być zmiany wywołane np. przez stosowanie innych przekrojów stali niż przewidziane w projekcie. W każdym takim wypadku do rysunków powinno być dołączone uzasadnienie zmiany z powołaniem się na dziennik budowy i książkę obmiarów oraz obliczenia statyczne albo na instrukcję lub album zmiennych konstrukcji itp. Poprawione rysunki powinny być zaopatrzone w podpisy kierownika robót i inspektora nadzoru. W tej postaci stanowią one podstawę do wprowadzenia odpowiednich zmian w kosztorysach.

Roboty nie objęte dokumentacją można wykonać tylko na podstawie pisemnego zamówienia. Zamawiający obowiązany jest w tym wypadku dostarczyć wykonawcy niezbędne rysunki i kosztorys dodatkowy (lub zamienny) albo też wykaz cen jednostkowych na te roboty.

Zamówienie na roboty zamienne, nie powodujące zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy za poszczególne obiekty, lub na roboty dodatkowe (w granicach uzgodnionych przez strony) może być dokonane w postaci wpisu do dziennika budowy.

Kierownik budowy wykonuje bez zamówienia tylko takie roboty nie objęte dokumentacją, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Przed przystąpieniem do tych robót należy sporządzić protokół konieczności, dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i przesłać protokół zamawiającemu. Jeżeli konieczność podjęcia takich robót powstała z przyczyn, za które odpowiada zamawiający, pokrywa on koszty robót.