WYKORZYSTANIE DOKUMENTACJI DO ORGANIZACJI PRODUKCJI BUDOWLANEJ

 
 

- Dokumentacja inwestycji stanowi podstawą jej realizacji i służy do:

- sporządzania zapotrzebowania środków produkcji,

- przygotowania i organizacji budowy,

- oznaczenia zakresu robót i metod ich wykonania,

- odbioru, rozliczenia i przekazania obiektu inwestycji.

W razie realizacji inwestycji w zakresie budownictwa przemysłowego generalny realizator inwestycji na podstawie dokumentacji składa zamówienia na maszyny i urządzenia, stanowiące wyposażenie powstającego obiektu.

Zapotrzebowanie materiałów budowlanych sporządza przeważnie dział przygotowania produkcji na podstawie zestawienia - załącznika do kosztorysów projektów, składających się na całość dokumentacji inwestycji. Z zestawień materiałowych odniesionych do poszczególnych kosztorysów sporządza się wyciągi rodzajów i ilości materiałów według grup materiałowych. Z kolei dane te zestawia się zbiorczo na kartach materiałowych, które przekazuje się działowi zaopatrzenia w celu zamówienia materiałów na budowę. Na kartach materiałowych, oprócz ilości poszczególnych materiałów, podaje się ich cechy techniczne. Przy poszczególnych rodzajach materiałów podane są również terminy ich dostaw (w oparciu o dane wynikające z harmonogramów).

Zapotrzebowanie prefabrykatów sporządzone jest na podstawie specyfikacji, które są załącznikami do części konstrukcyjnej projektu i na podstawie katalogów prefabrykatów. Na podstawie specyfikacji sporządza się także zbiorcze zestawienie prefabrykatów, w którym dla każdej grupy lub rodzaju prefabrykatów podaje się nazwy, oznaczenia i wszystkie dane techniczne według nomenklatury przyjętej w katalogach prefabrykatów. Przy każdej gru-