WYKORZYSTANIE DOKUMENTACJI DO ORGANIZACJI PRODUKCJI BUDOWLANEJ CZ. II

 
 

Dokumentacja, o której mowa, dotyczy zadania inwestycyjnego, które z reguły obejmuje kilka obiektów. pie prefabrykatów podany jest również termin ich dostawy na budowę. Zapotrzebowanie maszyn i sprzętu sporządza się na podstawie ich zestawienia oraz harmonogramów, które są zawarte w projektach organizacji budowy i robót. Zapotrzebowanie podaje nazwy maszyn lub sprzętu, ich charakterystykę techniczną i liczbę. Kierowane jest ono do bazy maszyn i sprzętu, przy czym należy podać terminy dostarczenia poszczególnych maszyn i sprzętu oraz przewidywany harmonogramami okres eksploatacji.

Przygotowania i organizacji placu budowy dokonuje się uwzględniając projekt zagospodarowania placu budowy, który także jest częścią składową projektu organizacji budowy i robót. Prawidłowe zagospodarowanie placu budowy z właściwym rozmieszczeniem składowisk materiałów, prefabrykatów lub elementów konstrukcji, maszyn sprzętu oraz dróg decyduje o sprawnym przebiegu realizacji inwestycji i wynikach ekonomicznych realizacji budowy.

W skład projektów organizacji budowy i robót wchodzą również harmonogramy budowlane służące do planowania robót na budowie. Projekty techniczne i rysunki robocze wyznaczają zakres robót, a często uzupełnione opisami lub rysunkami montażowymi - określają metody ich wykonania. Dokumentacja ta umożliwia jednocześnie dokonanie - na podstawie obowiązujących norm - wewnętrznych rozliczeń dotyczących zużycia materiałów.

Ustalenia potrzebnej liczby robotników i niezbędnego funduszu płac dokonać można również na podstawie dokumentacji. Część kosztorysowa dokumentacji stanowi podstawę do rozliczenia między przedsiębiorstwem a inwestorem za wykonane roboty.

Na podstawie dokumentacji przeprowadza się odbiory zarówno częściowe jak i końcowe. Podczas odbioru stwierdza się zgodność wykonania robót z dokumentacją, normami i obowiązującymi warunkami technicznymi wykonywania robót. '

Do odbioru i rozliczeń robót służą również rysunki wykonawcze podające odchylenia lub zmiany, jakie powstały w czasie realizacji obiektu. Ogólnie możemy więc stwierdzić, że dokumentacja inwestycji jest podstawą jej realizacji, gdyż podaje techniczne sposoby jej wykonania, określa technologię produkcji budowlanej i umożliwia zaopatrzenie budowy we wszelkie wymagane środki produkcji, stwarzając jednocześnie optymalne warunki wykorzystania ich w sposób celowy i ekonomiczny.