PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI I TECHNOLOGII BUDOWY ORAZ ORGANIZACJI ROBÓT

 
 

Postępujące stale uprzemysłowienie budownictwa wyraża się przede wszystkim w:

- rozwoju prefabrykacji elementów budowlanych,

- kompleksowej mechanizacji oraz

- zastosowaniu doskonalszych metod technologicznych i organizacji pracy.

Uprzemysłowienie budownictwa wywiera duży wpływ zarówno na samo projektowanie techniczno-konstrukcyjne, jak i na projektowanie technologii oraz organizacji budowy, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów robót oraz całości cyklu produkcyjnego.

Z treści rozdziału 15 wynika, że w dokumentacji inwestycji określa się nie tylko sposób rozwiązania zagadnień techniezno- -konstrukcyjnych oraz koszt inwestycji, ale także precyzuje się problemy technologiczno-organizacyjne i ekonomiczne procesu realizacji inwestycji.

Podstawą projektowania technologii i organizacji budowy oraz robót są poszczególne części dokumentacji inwestycji. Na przykład projekt budowlany łącznie z opisem technicznym oraz rysunka- mi konstrukcyjnymi i roboczymi stanowi punkt wyjścia do projektowania robót związanych z wznoszeniem budynku. Plan sy- tuacyiny stanowi podstawę do opracowania projektu zagospodarowania placu budowy itp.

Przykładem zależności projektowania techniczno-konstrukcyj- nego od projektowania organizacji budowy i robót jest uwzględnienie przez projektanta w obliczeniach statycznych wpływu sił powstających w czasie transportu i montażu elementów. Budowla bowiem powinna być stateczna i wytrzymała nie tylko po jej ukończeniu, lecz także podczas jej realizacji. Wynika z tego, że przyjęte metody technologii i organizacji montażu wywierają wpływ na projektowanie konstrukcji.

Nowoczesne budownictwo -wymaga więc projektowania kompleksowego, ze względu na ścisły związek między problemami techniczno-konstrukcyjnymi, technologiczno-organizacyjnymi i ekonomicznymi budowy.

PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI I TECHNOLOGII BUDOWY ORAZ ORGANIZACJI ROBÓT CZ. II

Celem projektowania organizacji procesu produkcyjnego (projektowania organizacji i technologii budowy oraz robót) jest'takie jego przygotowanie i realizacja, aby budowa była wykonana w czasie możliwie najkrótszym, prawidłowo pod względem technicznym, z zachowaniem właściwej z punktu widzenia technologii kolejności robót oraz właściwej ich jakości.

W projektowaniu organizacji i technologii budowy oraz robót należy uwzględniać jedynie metody optymalne, a więc takie, których zastosowanie osiągnie zamierzony skutek przy możliwie najmniejszym nakładzie sił i środków. Według obowiązujących obecnie zarządzeń sporządza się w zakresie projektu technologiczno-organizacyjnego następujące opracowania:

- projekt organizacji i technologii budowy,

- projekt organizacji robót poprzedzone opracowaniem wytycznych realizacji inwestycji.

W czasie opracowania projektu organizacji budowy biura projektów uzgadniają z przedsiębiorstwem wykonawczym sposoby realizacji robót oraz rodzaje maszyn i sprzętu, jakimi wykonawca powinien dysponować. W przeciwnym bowiem razie może się zda rzyć, że projekt organizacji staje się nierealny, ponieważ np. wykonawca nie dysponuje odpowiednim sprzętem.

Zakres i systematyka opracowania projektu organizacji budowy zależą od charakteru i specyfiki inwestycji, której mają doty- czyć. Inaczej należy podejść do opracowania projektu organizacji budowy zakładu przemysłowego, a inaczej do projektu organizacji budowy osiedla mieszkaniowego. Jednak zasady ogólne opracowania nie zmieniają się.

ZAKRES PROJEKTOWANIA ORGANIZACJI I TECHNOLOGII BUDOWY ORAZ ORGANIZACJI ROBOT

Opracowania z zakresu projektowania organizacji i technologii budowy oraz organizacji robót są zawarte w:

- założeniach techniczno-ekonomicznych inwestycji w postaci wytycznych

- projekcie technicznym inwestycji, w postaci projektu organizacji i technologii budowy oraz w projekcie organizacji robót.

Wytyczne realizacji inwestycji stanowią podstawę racjonalnego przygotowania inwestycji i orientują przyszłego wykonawcę budowy o: zakresie i wielkości planowych zadań, środkach niezbędnych do ich realizacji oraz o przyjętych metodach wykonawczych. W szczególności wytyczne realizacji inwestycji powinny obejmować:

- 1) terminarz dostarczania dokumentacji,

- 2) terminarz realizacji inwestycji w terminarzu tym należy określić wszystkie zagadnienia, a więc np. roboty przygotowawcze (wywłaszczenia, rozbiórki), wykonanie zaplecza i zagospodarowanie placu budowy, wykonanie inwestycji w podziale na zadania, itp.,

- 3) opis podstawowych metod wykonania budowy,

- 4) wstępne obliczenia środków produkcji (materiały i prefabrykaty, maszyny i sprzęt, siła robocza),

- 5) koncepcję zaplecza technologiczno-gospodarczego i socjalnego oraz zagospodarowania placu budowy,

- 6) założenia organizacyjne, które powinny obejmować zarówno projekt struktury kierownictwa budowy i nadzoru inwestorskiego, jak również kolejność oddawania obiektów w budownictwie mieszkaniowym lub kompleksów rozruchowych w budownictwie przemysłowym.