PLANOWANIE ORGANIZACJI I TECHNOLOGII BUDOWY

 
 

Na podstawie wytycznych realizacji inwestycji sporządza się projekt organizacji i technologii budowy. Projekt ten, stanowiący rozwinięcie wytycznych realizacji inwestycji, wykonuje się przeważnie dla całości przedsięwzięcia inwestycyjnego, służy on inwestorowi do ustalenia zadań i limitów oraz kontroli wykonania, a wykonawcy do przygotowania i realizacji produkcji na budowie, " Do podstawowych elementów tego projektu zalicza się:

- 1) harmonogram realizacji i finansowania inwestycji,

- 2) plan rzeczowy,

- 3) projekt organizacji montażu,

- 4) zestawienie sił i środków produkcji,

- 5) schemat organizacji kierownictwa,

- 6) projekt zagospodarowania placu budowy.

Harmonogram realizacji inwestycji sporządza się dla każdego obiektu z wyszczególnieniem robót wiodących. Harmonogram ten powinien ujmować w sposób kompleksowy całokształt zadań i obejmować:

- roboty i czynności wstępne związane z przygotowaniem inwestycji, np.: wywłaszczenia, rozbiórki, prace niwelacyjne,

- zagospodarowanie placu budowy,

- podstawowe roboty na poszczególnych obiektach.

Kompleks rozruchowy jest to zespól obiektów i urządzeń, powiązanych technologicznie w celu podjęcia produkcji. Przy projektowaniu organizacji budowy zakładu przemysłowego spotkać się można ponadto z następującymi określeniami: minimum rozruchowe i minimum montażowe.

Minimum rozruchowym hazywamy taki stan zaawansowania poszczególnych obiektów, który umożliwia prowadzenie zakładu {lub jego części). Minimum montażowym nazywamy stan zaawansowania poszczególnych robót budowlanych, niezbędny do rozpoczęcia montażu urządzeń maszyn i urządzeń przemysłowych.